rnp
LV RU

Informācija par personas datu apstrādi

Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga.

Datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@rnparvaldnieks.lv

Jūsu personas datu apstrādes nolūki: Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana, Rīgas pilsētas pašvaldības pilnvarojuma par dzīvojamo telpu īres un neapdzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu un administrēšanu.

Personas datu apstrādes pamati: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

  • Sabiedrības līguma izpilde (juridiskais pienākums),
  • Datu subjekta piekrišana
  • Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana, pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm, parāda piedziņas procesu veikšana.

Iespējamie datu saņēmēji: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks ” var nodot klienta personas datus šādiem personas datu saņēmējiem: klientu apkalpošanas dienestam SIA “Lattelecom”, ārpustiesas parādu piedziņas kompānijai SIA “Conventus”, AS “Fiteks” rēķinu, brīdinājumu, atgādinājumu drukāšana, šķirošana un piegāde, SIA “Smartup” sistēmas uzturēšanai, u.c. pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumus, saistībā ar datu apstrādi.  Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Datu apstrādes ilgums: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati, pēc pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanai vai klienta līgumsaistību izbeigšanai tiks glabāti desmit gadus, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

 

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iegūt apstiprinājumu par to, vai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir apstrādājis jebkādu personisko informāciju.

Tas ietver tiesības piekļūt šādai personiskai informācijai, iegūt tās bezmaksas kopiju (izņemot vairākkārtēju vai pārmērīgu pieprasījumu gadījumā), izņemot, ja piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā paredz citādi, un tiesības iegūt informāciju par šādu datu apstrādi, tostarp:

(i) Šādas apstrādes nolūki;

(ii) Attiecīgo personas datu kategorijas;

(iii) Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, jo īpaši tādi saņēmēji, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas;

(iv) Iecerētais datu glabāšanas periods vai, ja tas nav zināms, tā noteikšanai izmantotie kritēriji;

(v) Normatīvo aktu ietvaros, tiesības pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu, kā arī tiesības iebilst to apstrādei vai arī pieprasīt tās ierobežošanu;

(vi) Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā;

(vii) Informācija par to no kādiem avotiem dati tika iegūti, ja dati netika iegūti no Jums; un

(viii) jebkādu automatizētu lēmumu (lēmumi bez cilvēka iesaistes), tostarp lēmumu par profilēšanu, pastāvēšanu, ar tiem saistīto loģiku, to nozīmīgumu un sekas.

Jūs informēs par atbilstošajiem drošības pasākumiem, kas saistīti ar pārsūtīšanu, ja Jūsu personas dati tiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas.

Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības prasīt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  veikt ar Jums saistītu neprecīzu, nepilnīgu vai novecojušu personas datu savlaicīgu labošanu. 

Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības prasīt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” savlaicīgu Jūsu personas datu dzēšanu šādos gadījumos:

(i) Šādi personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūku, kādam tie tika iegūti vai apstrādāti;

(ii) Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras tika balstīta datu apstrāde, un nepastāv cits tiesisks pamats šādai apstrādei;

(iii) Jūs iebilstat pret šādu datu apstrādi:

  • apstrādes pamats ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” leģitīmās intereses vai uzdevuma izpilde, ko veic sabiedrības interesēs vai likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošana un nepastāv leģitīmi iemesli, kas būtu svarīgāki par Jūsu interesēm; vai
  • datu apstrādi, kas  tiek veikta tiešās tirgvedības nolūkos; vai
  • zināmos gadījumos – pret datu apstrādi zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos;

(iv) Jūsu personas dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

(v) Jūsu personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  juridisks pienākums, kas noteikts SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” piemērojamos normatīvajos tiesību aktos.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” var atteikties dzēst personas datus, ja šo datu apstrāde nepieciešama:

(i) lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;

(ii) lai nodrošinātu, ka tiek pildīts SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  juridisks pienākums, kas noteikts SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” piemērojamos normatīvajos tiesību aktos;

(iii) sabiedrības interesēs saistībā ar sabiedrības veselību, zinātnisku vai vēsturisku izpēti vai statistikas mērķiem; vai

(iv) likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Tiesības uz ierobežošanu

Jums ir tiesības lūgt ierobežot savu personas datu apstrādi šādos gadījumos:

(i) Jūs apstrīdat apstrādāto personas datu precizitāti – šādā gadījumā datu apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kurā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” var  pārbaudīt personas datu precizitāti;

(ii) ja datu apstrādes pamats ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  leģitīmās intereses vai nepieciešamība izpildīt uzdevumu, ko veic visas sabiedrības interesēs vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, un Jūs esat iebildis pret apstrādi – šādā gadījumā datu apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kamēr nav pārbaudīts, vai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”   leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;

(iii) Jūs iebilstat pret nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;

(iv) SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, piemēram, celtu prasību tiesā. 

Datu apstrādes ierobežošana nozīmē, ka dati tiks glabāti, bet netiks apstrādāti citādos veidos. Mēs Jūs informēsim, kad datu apstrādes ierobežošana tiks pārtraukta.

Tiesības iebilst

Jūs varat iebilst pret šādu datu apstrādi:

(i)   apstrādes pamats ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” leģitīmās intereses vai uzdevuma izpilde, ko veic sabiedrības interesēs vai likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošana un nepastāv leģitīmi iemesli, kas būtu svarīgāki par Jūsu interesēm; vai

(ii)  datu apstrādi, kas  tiek veikta tiešās tirgvedības nolūkos; vai

(iii)  zināmos gadījumos – pret datu apstrādi zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos.

 

Ja šādi iebildumi ir pamatoti, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vairs neapstrādās attiecīgos personas datus, izņemot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos gadījumus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Ja apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu vai uz Jūsu līgumsaistībām un ja šāda apstrāde tiek veikta automatizēti, Jūs no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” varat pieprasīt:

(i) lai ar Jums saistītie personas dati Jums tiktu sniegti strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai Jūs šādus personas datus varētu pārsūtīt citam datu pārzinim, vai (ii) tieši nodot šādus personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu, Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt šādu piekrišanu, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentā Datu valsts inspekcijā.

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.06.2019 (10.00) līdz 19.06.2019 (15.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Maskavas iela 268 K-3, 268 K-1, 268
19.06.2019 (9.00) līdz 19.06.2019 (20.00)
Aukstā un karstā ūdens padeves pārtarukums
Maskavas iela 273 k-3
19.06.2019 (9.00) līdz 19.06.2019 (17.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Ķengaraga iela 7