Informācijas tālrunis: 8900

Atvieglo mājas pārvaldīšanas parādu atgūšanu

2021-03-30

Civilprocesa likuma grozījumi, kas stājas spēkā 2021. gada 1. martā, paredz: izsolē pārdotā nekustamā īpašuma parāds par mājas pārvaldīšanu tiek piedzīts pirms hipotekārā parāda piedziņas, jo tas ietekmē visus mājas iedzīvotājus, ne tikai konkrēto dzīvokļa īpašnieku.

Ar grozījumiem noteikts, ka no naudas, kura saņemta par pārdotu ar ķīlu apgrūtinātu nekustamo īpašumu, apmierināmi arī prasījumi, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu:

  • maksājumi par obligāti veicamajām un citām pārvaldīšanas darbībām;
  • maksājumi par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi);
  • maksājumi dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājumu fondā.

Šie prasījumi sedzami apmērā, kas kopumā nepārsniedz 5% no naudas, kura saņemta par nekustamā īpašuma pārdošanu.

Tiesa, grozījumi 628. pantā paredz, ka mājas pārvaldīšanas parādu prasījumus apmierina tikai pēc tam, kad tiek segti sprieduma izpildes izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārdošanu, to darbinieku prasījumi par darba algu izmaksu, kuri saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanu, un ar viņu darba algām saistītie sociālās apdrošināšanas maksājumi, kā arī prasījumi par nodokļu maksājumiem, kas maksājami par šo nekustamo īpašumu.

Grozījumi šā likuma 628. pantā, ar kuriem apmierināmo prasījumu secībā iekļauj prasījumus par maksājumiem par pārvaldīšanas darbībām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (pārvaldīšanas izdevumi), maksājumiem par mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi) un maksājumiem dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājumu fondā (uzkrājumi), attiecas uz nolēmumiem par parādsaistībām, kas radušās pēc 2022. gada 31. decembra.

Pašreizējais regulējums uzliek par pienākumu dzīvokļa īpašniekam piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, kā arī norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana). Ja dzīvokļa īpašnieks nepilda ar likumu uzliktos pienākumus, pārējiem dzīvokļu īpašniekiem jeb dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāatbild par negodprātīgā vai maksātnespējīgā kaimiņa parādiem un tie jāapmaksā, lai nodrošinātu, ka, piemēram, ziemā mājai neatslēdz apkuri, norādīts likumprojekta anotācijā.

Informācija sagatavota un publicēta 01.03.2021. LV portālā: Atvieglo mājas pārvaldīšanas parādu atgūšanu – https://lvportals.lv/skaidrojumi/325366-atvieglo-majas-parvaldisanas-paradu-atgusanu-2021.