Informācijas tālrunis: 8900

Esošajiem klientiem

Māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sniedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, ievērojot labas pārvaldīšanas principus, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus. Uzņēmums nodrošina:

  • māju koplietošanas telpu un piesaistītās teritorijas kopšanu;
  • mājas tehniskā stāvokļa uzturēšanu un uzlabošanu;
  • pakalpojumu sniedzēju (ūdensapgāde, apkure, atkritumu izvešana u.tml.) ikmēneša rēķinu apkopošanu un rēķinu sagatavošanu klientiem;
  • mūsdienīgu tehnoloģiju uzturēšanu un ieviešanu klientu apkalpošanai;
  • u.c.

Nodrošinām pakalpojumus arī tām dzīvojamām mājām, kuras nav “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekošanā – Jaunajiem klientiem.

UZMANĪBU! Lai saņemtu pieteikto maksas pakalpojumu, klientam īpašumā jānodrošina brīva piekļuve attiecīgām inženierkomunikācijām un ietaisēm. Ja piekļuve no klienta puses nodrošināta netiek, Sabiedrība patur tiesības atteikt maksas pakalpojuma sniegšanu klientam.

Dzīvokļa īpašnieks pakalpojumus var pieteikt:

Maksas pakalpojumi 

Speciālista konsultācija izbraucot uz objektu
Pakalpojumi Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
Izbraukšana uz objektu un konsultācija Izsaukums 14,35
Akta sagatavošana par dzīvokļa īpašuma appludināšanu* Akts 15,37
Akta sastādīšana par bojājumiem, kas nav saistīti ar dzīvokļa īpašuma appludināšanu Akts 15,49
*Ja appludināšana notikusi cita dzīvokļa īpašumā esošās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas bojājumu dēļ vai neuzmanīgas ūdensapgādes sistēmas lietošanas rezultātā.
Santehniķa pakalpojumi
Pakalpojumi Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
Ūdensvada atslēgšana (izlaišana) un pieslēgšana (uzpildīšana) dzīvoklī gab. 25,26
Rēķinu piegāde un sagatavošana
Pakalpojumi Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
Ikmēneša rēķina piegāde pa pastu (iekļauti pasta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi) gab 2,42
Dzīvojamo māju dzīvokļu kopīpašniekiem atsevišķā (dalītā) rēķina sagatavošana gab 1,33
Automašīnas atļaujas izsniegšana
Pakalpojumi Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
Fiziskai personai par vienu transportlīdzekli 9,99
Juridiskai personai par vienu transportlīdzekli 15,00