Informācijas tālrunis: 8900

Bīskapa gātes 8. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošanas darbi

2020-09-23

2020.gada 19.maijā biedrība “Bīskapa Gāte 8” parakstīja līgumu ar Rīgas domes Īpašuma departamentu par projekta “Ēkas Bīskapa gāte 8, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 007 0017 001, saglabāšanas darbi” īstenošanu.

Līdzfinansējuma summa ir 20 000,00 EUR, 47% no attiecināmo izmaksu kopējās tāmes.

2020.gada 10.februārī noslēgts būvdarbu līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Fasāde PRO” par summu 58 913,69 EUR, tai skaitā PVN. Projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar projekta īstenošanas kalendāro grafiku ir no 04.08.2020. līdz 15.11.2020.

Projekta ietvaros plānota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana un jumta karnīzes restaurācija.

Ēka Bīskapa gātē 8, Rīgā celta 1896.-1897. gadā pēc arhitekta Harija Mēlbarta izstrādātā projekta. Ēkas fasādes veidotas eklektikas stilā, ar klasicisma stilam raksturīgajiem fasādes apdares principiem: rustojumu, starpstāvu dzegām, simetrisku fasādes kompozīciju, balustrām, “zobinājuma” motīvu.

Ēka nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā atsevišķs objekts, tai pašā laikā tā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 7742), UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Vecrīgas arheoloģiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 2070) teritorijā.