Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2020. gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2020. gads

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Juris Radzevičs nolemj:

Sākot ar protokolu Nr.6. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis I. Zalpētere nolemj:

Sākot ar protokolu Nr.11. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis R.Logina  nolemj:

1 06.01.2020. 1 Par piekrišanu slēgt līgumus ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekļiem par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” īpašumā esošo materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu lietošanā, veselības apdrošināšanu, sakaru līdzekļu un komandējuma izdevumu segšanu Piekrist
2 Par amatu savienošanu Atļaut savienot
2 20.01.2020. 1 Par piekrišanu granta līguma slēgšanai ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. Nr. 50103744891, par granta summu 365 169,02 euro un pievienotās vērtības nodokli 73 745,65 euro, kopā 438 914,69 euro apmērā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Blaumaņa ielā 21, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta Nr. DME0000023 īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas ietvaros, kura projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa ir 877 829,38 euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 147 491,34 euro Piekrist
2 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā. Pieņemt zināšanai
3 13.02.2020. 1 Par piekrišanu slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tirdzniecības nams “Kurši””, reģistrācijas Nr. 4003494995, par celtniecības materiālu iegādi par iepirkuma līguma summu 2 500 000 euro bez PVN ar iepirkuma līguma darbības termiņu 36 mēneši no tā spēkā stāšanās dienas vai līdz iepirkuma līgumā norādītās summas apguvei atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais Atlikt jautājuma  izskatīšanu un atkārtoti to izskatīt pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas 17.02.2020.
2 Par piekrišanu  SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2020. gada budžeta apstiprināšanai Piekrist
3 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2018. gadā organizēto liftu uzturēšanas un remontdarbu pakalpojumu iepirkumu Pārtraukt šo ārkārtas dalībnieku sapulci un atsākt to 17.02.2020. plkst. 11.30.
4 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā Pārtraukt šo ārkārtas dalībnieku sapulci un atsākt to 17.02.2020. plkst. 11.30.
4 17.02.2020 -Turpinājums no 13.02.2020.ārkārtu dalībnieku sapulces protokola Nr.3 1 Par piekrišanu slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tirdzniecības nams “Kurši””, reģistrācijas Nr. 4003494995, par celtniecības materiālu iegādi par iepirkuma līguma summu 2 500 000 euro bez PVN ar iepirkuma līguma darbības termiņu 36 mēneši no tā spēkā stāšanās dienas vai līdz iepirkuma līgumā norādītās summas apguvei atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais  Nepiekrist
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2018. gadā organizēto liftu uzturēšanas un remontdarbu pakalpojumu iepirkumu. Pieņemt zināšanai
3 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā 1. Atsaukt Valdes locekli
2. Ievēlēt Valdes locekli
5 25.03.2020. 1 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ārējā neatkarīgā izvērtējuma pirmā posma starpziņojums 1. Pieņemt zināšanai   2. Uzdot ieviest
6 15.05.2020.  1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ārējā neatkarīgā izvērtējuma gala ziņojumu un kopsavilkumu  Pieņemt zināšanai
 2  Citi ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbību saistīti jautājumi  Sasaukt dalībnieku sapulci 22.05.2020.
7 22.05.2020. 1 Par grozījumiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” statūtos Grozīt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” statūtus
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu 1. Ievēlēt
2. Noteikt
3 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  valdes sastāvā 1. Atsaukt Valdes priekšsēdētāju
2. Atsaukt Valdes locekli
3. Iecelt Valdes locekli
4. Iecelt Valdes priekšsēdētāju
4 Par kapitālsabiedrības iekšējās SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” revīzijas uzsākšanu un iesniegto dokumentu pārbaudi Uzsākt
8 12.08.2020. 1 Par piekrišanu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Senergo”, reģistrācijas Nr.40103693339, par elektroenerģijas iegādi par iepirkuma līgumu kopējo summu līdz 8 324 000.00 EUR (astoņi miljoni trīs simti divdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa ar iepirkuma līgumu darbības termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši no tā spēkā stāšanās dienas vai līdz līguma norādītās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais 1. Atlikt jautājuma izskatīšanu
2. Uzdot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iesniegt skaidrojumus
2 Par piekrišanu slēgt vispārīgo vienošanos ar “DEPO DIY”, reģ.nr.50003719281, SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””, reģ.nr.40003494995 un AS “Kesko Senukai Latvia”, reģ.nr.40003311719 par celtniecības materiālu iegādi par vispārīgās vienošanās paredzamo kopējo līgumcenu 2 458 000,00 EUR (divi miljoni četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ar vispārīgās vienošanās darbības termiņu uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas vai līdz vispārīgās vienošanās kopējās summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Puses var izskatīt iespēju pagarināt vispārīgās vienošanās darbības termiņu līdz 6 (sešiem) mēnešiem, ja vispārīgās vienošanās darbības termiņā nav apgūta vispārīgās vienošanās kopējā summa bez PVN Atbalstīt / Piekrist
9 26.08.2020. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu, 2019.gada pārskata apstiprināšanu un apstiprinātā 2019.gada budžeta izpildi  Apstiprināt
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā normatīvā akta “Nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” saskaņošanu  Saskaņot
10 08.09.2020. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu 1. Atsaukt Valdes priekšsēdētāju
2. Atsaukt Valdes locekli
3. Iecelt Valdes priekšsēdētāju
4. Iecelt Valdes locekli
5. Iecelt Valdes locekli
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu Ievēlēt padomes locekļus uz pieciem gadiem
11 21.12.2020. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” statūtu grozījumiem Apstiprināt
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes reglamenta saskaņošanu Apstiprināt
3 Par amatu savienošanu Atļaut savienot