Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programma

No 2021. gada 8. septembra atvērta pieteikšanās Attīstības finanšu institūcijas ALTUM

“Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programmā”.

 

Programmas kopējais finansējums ir 31 miljons eiro, kas iedzīvotājiem pieejams aizdevuma veidā.

Finansējums paredzēts daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu remontam un apkārtējās teritorijas labiekārtošanai, tādiem darbiem kā, piemēram, ūdensvada vai jumta nomaiņa, apkures sistēmas uzlabošanai, kāpņutelpas remontam, logu un durvju nomaiņai, lifta remontam, ceļa, ietves vai autostāvvietu izbūvei, apzaļumošanas darbiem, bērnu rotaļu vai sporta laukuma ierīkošanai un citiem koplietošanas teritorijas labiekārtošanas darbiem.

Programma īpaši nozīmīga ar to, ka finansējums būs pieejams mājām, kas līdz šim saņēmušas komercbanku atteikumu kredītam, kā arī kredīts būs pieejams arī neatliekamiem remontiem arī tad, ja mājas fondā nav uzkrāts pietiekošs līdzekļu apjoms.

Aizdevums daudzdzīvokļu ēku remontiem un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem:

 • No 10 000 līdz 400 000 EUR vienai mājai*
 • Līdz 20 gadiem
 • Procentu likme – no 3,5% gadā**
 • Beigu termiņš, līdz kuram jānoslēdz aizdevuma līgums – 2024. gada 30. jūnijs
 • Nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām pret dzīvokļu īpašniekiem, kas izriet no darījumiem starp pilnvaroto personu un dzīvokļu īpašniekiem
* nav minimālā ierobežojuma neattiecināmo izmaksu finansēšanai DME projekta ietvaros
** 3,5% gadā DMR aizdevumiem, ja aizdevuma pieteikums iesniegts par MK noteikumu Nr.160 ietvaros īstenotā projekta pabeigšanu 2024.gadā. Var tikt piemērota arī mainīgā likme, ja aizdevuma pieteikums iesniegts pēc 20.03.2023.

Aizdevums paredzēts sekojošiem daudzdzīvokļu mājas uzlabojumiem:

 • Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbiem, piemēram, ārsienām, logu nomaiņai, t.sk., liftu modernizācijai vai nomaiņai
 • Inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei
 • Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai
 • Apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus
 • Dzīvojamo telpu atjaunošanai, ja atbalsta saņēmējs ir namīpašnieks
 • Citiem labiekārtošanas darbiem – bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru novietošanas un sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošanai, pārbūvei vai atjaunošanai u.c.
 • Jaunu apstādījumu izveidei
 • Projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai
 • Neattiecināmo izmaksu finansēšanai DME projekta ietvaros

Aizdevumam var pieteikties, ja:

 • Iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). Regulējums attiecība uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100% balsis)
 • Mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi), ir mazākas par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā
 • Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja
 • Ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma piešķiršanai

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai

 

“Ievērojami lielākā daļa Latvijas daudzdzīvokļu ēku ir uzceltas līdz 1993. gadam, un tajās jāveic uzlabojumi. Aptuveni 70% no Latvijas namiem var atjaunot izmaksu efektīvā veidā, taču te nepieciešams kopdarbs: dzīvokļu īpašnieku, namu pārvaldnieku un banku savstarpēja sadarbība,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis. “Jaunatklātās programmas mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību daudzdzīvokļu namu remontam, kā arī motivēt dzīvokļu īpašniekus ieguldīt sava īpašuma, tostarp koplietošanas teritoriju, labiekārtošanā.  Programma īpaši nozīmīga ar to, ka finansējums būs pieejams mājām, kas līdz šim saņēmušas komercbanku atteikumu kredītam, kā arī kredīts būs pieejams arī neatliekamiem remontiem arī tad, ja mājas fondā nav uzkrāts pietiekošs līdzekļu apjoms. Jāuzsver, ka kredītu īpaši izdevīgi izmantot tagad, kad procentu likmes ir zemas.”

Kā saņemt aizdevumu remontdarbiem?

Mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vienojas par veicamajiem remonta darbiem, prioritātēm koplietošanas telpu un piemājas teritorijas uzlabošanā, izvēlas pilnvaroto personu, kura pārstāvēs mājas intereses, nosaka projekta naudas plūsmas kontroles procedūras.

Kad ir aprēķinātas plānotās darbu veikšanas izmaksas, pilnvarotā persona veic remontdarbu veicēju atlasi. Lēmums par veicamajiem darbiem, izmaksām un plānoto darbu veicēju  ir pieņemts tad, ja “par” nobalso 50 % plus viena balss no dzīvokļu īpašniekiem, savukārt attiecībā uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100 % balsu.

Izdevumus, kas radušies projekta sagatavošanas procesā, kā arī pilnvarotās personas atlīdzību, ja tāda ir paredzēta, var iekļaut kopējā aizdevuma summā. Kredīta saņemšanai vispirms jāvēršas pie izvēlētas bankas un kredītiestādes atteikuma gadījumā var vērsties ”ALTUM” un izmantot tās kredīta piedāvājumu.

Mājas iedzīvotāji aizdevumu atmaksās kopā ar ikmēneša komunāliem maksājumiem, kredīta apmaksas summa būs iekļauta komunālo maksājumu rēķinā.

 

Pieteikties “Rīgas namu pārvaldnieks” speciālistu konsultācijai par programmu var:

 • telefoniski, zvanot uz vienoto informatīvo tālruni 8900
 • elektroniski, rakstot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar norādi “par ALTUM aizdevuma programmu”