Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Gulbju ielas 1 un Slokas ielas 33, Rīgā, izsole

2016. gada 23.februārī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” telpās, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē plkst.14.00 notiks otrā atklātā mutiska izsole ar augšupejošu soli, kur pārdod:

  • dzīvokli Nr. 19 (28,6 m2) Gulbju ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 01009016827, un pie tā piederošās 286/6503 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā cena EUR 8 960. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;
  • neapdzīvojamo telpu Nr.606 (83,93 m2) Slokas ielā 33, Rīgā, kadastra numurs 01009113814, un pie tā piederošās 8393/186177 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā cena EUR 6 400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolei nodotā nekustamā īpašuma nosacītās cenas.

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321
AS DNB banka
Konta Nr.LV63RIKO0002013197596

IZSOLES DOKUMENTI:

Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi). Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2015.gada 18.februārim plkst.17.00. Pieteikumu var iesniegt klātienē Mārtiņa ielā 7, Rīgā, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot pa pastu uz juridisko adresi Aleksandra Čaka ielā 42 , Rīga, LV – 1011 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv Ar nekustamo īpašumu tehnisko stāvokli visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa mob. 25483366.