Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Iespēja atlikt apkures maksājumu

2014-12-16

No 2014.gada 18.decembra Rīgas namu pārvaldnieka klientiem, kuriem saistībā ar salīdzinoši augsto maksājumu par siltumu ir grūtības norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, tiks sniegta iespēja Klientu apkalpošanas centros noslēgt vienošanos par dalītu apkures rēķina apmaksu 2014./2015.gada apkures sezonā. 50% no ikmēneša rēķina pozīcijas „apkure” iespējams samaksāt noteiktajā termiņā, savukārt atlikušos 50% – pēc apkures sezonas beigām. Pēc vienošanās noslēgšanas klientam netiks aprēķināts līgumsods jeb nokavējuma procenti, ja klients pildīs vienošanās noteikumus.

Vienošanās paredz, ka klients līdz apkures sezonas beigām maksā pusi no rēķina pozīcijas „apkure”, bet atlikusī summa tiek sadalīta 4 vienādās daļās un iekļauta ikmēneša rēķinos no 2015.gada jūnija līdz septembrim. Pilna apkures rēķina atliktā maksājuma summa klientam jāsedz līdz 2015.gada 30. septembrim.

Iespēja vienoties par atlikto maksājumu 50% apmērā no rēķina par apkuri būs pieejama dzīvokļu īpašniekiem – fiziskajām personām, kurām ir noslēgts īres vai pārvaldīšanas līgums ar Rīgas namu pārvaldnieku un kuru kopējais parāds nepārsniedz 300,- eiro. Šajā summā netiek ierēķināti parādi, par kuriem ir noslēgts izlīgums un klients pilda panākto vienošanos par parāda atmaksu.

Lai noslēgtu vienošanos par atlikto apkures maksājumu, klients var vērsties jebkurā Rīgas namu pārvaldnieks Klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Klientu apkalpošanas speciālists pārbaudīs, vai klientam ir noslēgts līgums par dzīvojamo telpu īri (pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īrnieki) vai pārvaldīšanas līgums. Ja šāda līguma nebūs, klientam tiks piedāvāts to noslēgt. Pārvaldīšanas līguma noslēgšanai būs nepieciešams uzrādīt īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus (piemēram, zemesgrāmatu apliecību, Valsts zemes dienesta izziņu/apliecību par īpašuma tiesībām uz dzīvokli).

Vienošanos par atlikto apkures maksājumu nebūs iespējams noslēgt klientiem, kuriem nebūs spēkā esoša pārvaldīšanas vai īres (par pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īri) līguma. Jāatzīmē, ka vēsturiskajos namu pārvalžu apsaimniekošanas līgumos bija iekļauts līgumsods līdz 0,5% no kavētā maksājuma dienā, savukārt Rīgas namu pārvaldnieka pārvaldīšanas līgumā šī likme noteikta 0,1%.

Iespēja noslēgt vienošanos, paredzot atlikto maksājumu 50% apmērā no rēķina par apkuri, Rīgas namu pārvaldnieka klientiem tiks nodrošināta no 2014.gada 18.decembra līdz apkures sezonas beigām. Parāda apjoms tiks ņemts atbilstoši Rīgas namu pārvaldnieka uzskaitei – parāds kopā ar līgumsodu vai nokavējuma naudu, neskaitot tā mēneša rēķinu, kurā tiek noslēgta vienošanās un kura apmaksas termiņš vēl nav iestājies.