Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Kas ir ūdens korekcija?

2017-11-22

6. gadā, 1104 mājās, kuras apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), kādā no trīs mēnešu periodiem, ūdens patēriņa starpība ievades skaitītājā un dzīvokļu skaitītājos ir pārsniegusi 20%. Šādus rezultātus uzrādījis monitorings, ko veicis namu apsaimniekotājs. Portāls riga.lv par to, kā rodas ūdens zudumi, kāpēc rēķinos parādās pozīcija “korekcija” un kā paši iedzīvotāji var cīnīties ar situāciju.

Pagājušajā gadā RNP veicis ūdens patēriņa monitoringu, tās pārvaldīšanā esošajām, dzīvojamām mājām. Secinājums ir šāds: 1104 dzīvojamajām mājām tika konstatēta ūdens patēriņa starpība, kas trīs mēnešus pēc kārtas pārsniedza 20%. Tas nozīmē, ka pagrabā esošais ievades skaitītājs ir uzrādījis lielāku ūdens patēriņu, nekā visi dzīvokļos esošie ūdens skaitītāji kopā.

Kopumā dzīvokļu īpašumu skaitītāju apsekošana pērn, tika veikta 535 RNP pārvaldīšanā esošajās dzīvojamajās mājās.  Apsekošanas laikā, tika nodrošināta piekļuve 18 064 dzīvokļu īpašumu skaitītājiem, savukārt 5075 dzīvokļu īpašniekiem, RNP nosūtīja paziņojumus ar aicinājumiem nodrošināt piekļuvi pie tiem piederošo dzīvokļu skaitītājiem. Pārbaudot dzīvokļus, RNP arī secinājusi, ka visās dzīvojamās mājās bija vairāki dzīvokļi, par kuriem regulāri tikuši iesniegti nepareizi skaitītāju rādījumi.

Dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude (apsekošana), pēc pārvaldnieka iniciatīvas veikta:

 • 535 dzīvojamās mājās;
 • 23 139 dzīvokļos;
 • 22% dzīvokļu netika nodrošināta piekļuve.

Izveidota atsevišķa nodaļa, kuras darbinieki veic ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes dzīvojamo māju dzīvokļos.

Pēc dzīvokļu ūdens skaitītāju apsekošanām, 93 dzīvojamajām mājām bija vērojams ikmēneša ūdens patēriņa starpības apjoma samazinājums. Piemēram, dzīvojamās mājas Ādmiņu ielā 6, Rīgā, ūdens patēriņa starpības apjoms 2016. gada jūlijā bija 46%, savukārt pēc veiktās dzīvokļu ŪPS apsekošanas, mājas ūdens patēriņa starpība augusta beigās saruka līdz 0%, bet oktobrī mājas ūdens starpība palielinājās līdz 54,6%.

Dzīvojamās mājas Maskavas ielā 266 k-7, Rīgā, ūdens patēriņa starpības apjoms 2016. gada oktobrī bija 29,6%, savukārt pēc veiktās dzīvokļu ŪPS apsekošanas, mājas ūdens patēriņa starpība  novembra beigās saruka līdz 0%, bet decembrī mājas ūdens patēriņa starpība palielinājās līdz 17%.

Kā notiek ūdens apgādes pakalpojuma sniegšana un aprēķins

 • Ūdensapgādes pakalpojumu mājai nodrošina pakalpojuma sniedzējs (piem., SIA “Rīgas ūdens” u.c.);  Pakalpojuma sniedzējam (ūdens apgādes uzņēmumam) klients ir māja kopumā, nevis dzīvoklis. Ar pakalpojuma sniedzēju ir jānorēķinās pēc ūdens skaitītāja mājas ievadā (tātad par visu mājā patērēto ūdeni).
 • Reizi mēnesī tiek nolasīts mājas ūdens skaitītājs un apkopoti mājas iedzīvotāju iesniegtie rādījumi; Skaitītāji dzīvokļos ir tikai tādēļ, lai kaut cik godīgi sadalītu starp visiem lietotājiem mājā patērēto ūdens daudzumu (ko uzskaitījis mājas ievada skaitītājs). Ūdeni kā vielu pēc dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumiem precīzi nevar uzskaitīt, turklāt ir iespējamas negodīgas darbības no pašu dzīvokļu īpašnieku puses.
 • Mājas ūdens patēriņa sadali dzīvokļu īpašniekiem nodrošina mājas pārvaldnieks atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (ja dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi citādāk). Dzīvokļu skaitītāji parasti ir lētāki, ar mazāku precizitāti, tāpēc 20%  (kas noteikta MK noteikumos Nr.1013) kļūda ir tehniski iespējama pat bez negodīgām darbībām. Dzīvokļu īpašnieki paši var domāt, kā piemeklēt godīgāku ūdens sadales veidu, bet jāatceras viens – ūdens apgādes uzņēmumam vienmēr ir jāapmaksā 100% apmērā tas ūdens daudzums, kas uzskaitīts mājas ievada skaitītājā.

Kā veidojas ūdens patēriņa starpība

Viena no aktuālākajām problēmām dzīvojamo māju pārvaldīšanā ir ūdens patēriņu starpība starp dzīvojamo māju ievados uzstādīto skaitītāju rādījumiem un iedzīvotāju iesniegto ūdens patēriņu dzīvokļos.

Galvenie ūdens patēriņa starpības cēloņi:

Mājas iedzīvotāju ūdens patēriņa dati:

 • nepareizi nolasīti dzīvokļos esošo skaitītāju rādījumi,  atsevišķu dzīvokļu rādījumu nenolasīšana vispār,
 • ūdens «zagšana» dzīvokļos jeb skaitītāju ietekmēšana un ūdens lietošanas īpatnību izmantošana.
 • bojātu skaitītāju lietošana vai to ietekmēšana ar magnētiskām vai elektromagnētiskām ierīcēm,
 • dzīvojamo māju ievada skaitītāji, kas vairumā gadījumu neprecīzi uzskaita caurplūstošo ūdens daudzumu.

Tehniskie faktori:

 • dzīvokļos uzstādīto skaitītāju tehniskie parametri (jo vecākas paaudzes un zemākas precizitātes skaitītājs, jo neprecīzāk tas uzskaita caurplūstošo ūdens daudzumu);
 • mājas ūdensapgādes sistēmas (cauruļvadu) tehniskais stāvoklis;
 • ūdens spiediena maiņas;
 • dzīvokļu īpašumos nesakārtota santehnika.

Starp citu, kļūdainus datus uzrādīt var arī mājas ievades skaitītājs. Pašvaldības SIA “Rīgas ūdens” veicot dzīvojamo māju ievadu skaitītāju pirmstermiņa verifikāciju, 65% gadījumu ūdensskaitītāji tiek atzīti par lietošanai nederīgiem.

Skaitītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem №1013 tiek mainīti reizi četros gados. Bet ir daudz problēmu kā pārbaudīt, vai skaitītāji izmantoti pareizi četru gadu laikā:

 • Lielā daļā gadījumu nav iespējams iekļūt dzīvokļos;
 • Dažādu ierīču un ūdens lietošanas paradumu izmantošana dzīvokļos, ko nav iespējams konstatēt, veicot apsekošanu;

Turklāt kopīpašnieki ir inerti un nepiedalās vai nav ieinteresēti piedalīties kopības lēmumu pieņemšanā. Bet preventīvie pasākumi tikai īslaicīgi veicina ūdens patēriņa starpības samazinājumu.

Kas tiek darīts ar starpību un kas ir ūdens korekcija

Maksa par ūdens patēriņu Dzīvokļa īpašniekam aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – Noteikumi) nosacījumiem. Atbilstoši noteikumu nosacījumiem,  ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamajā mājā):

 • kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
 • kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
 • kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
 • kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Visos iepriekšminētajos gadījumos ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta starp tiem, kam būtu jāmaksā soda naudas. Bet, ja šiem nosacījumiem neatbilst neviens mājas dzīvoklis, ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta starp visiem dzīvokļu īpašniekiem, un to arī sauc par korekciju, kuru mēs redzam savos komunālajos rēķinos.

Kas jādara pārvaldniekam?

Arī Ministru kabineta noteikumi Nr.1013  nosaka, ka mājas pārvaldnieks noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, ja:

 • starpība trīs mēnešus pēc kārtas pārsniedz 20%
 • un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums.
 • Mājas pārvaldnieks veic nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu iespējamos ūdens patēriņa starpības cēloņus, ja abi iepriekš minētie nosacījumi ir attiecināmi uz noteiktu māju;
 • Gadījumā, ja mājas pārvaldnieks konstatē, ka
 • mājas ūdens patēriņa skaitītājs atbilst prasībām
 • un ūdensvada (piem., koplietošanas pagrabā) defektu, noplūdes nav secināms, ka ūdens tiek piegādāts mājai un nonāk dzīvokļos, kur, iespējams, tas netiek uzskaitīts tehnisku un/vai mājas iedzīvotāju dēļ.

Ko var darīt iedzīvotāji, lai nebūtu “jāmaksā par kaimiņiem”

Viens no variantiem – uzstādīt dzīvokļos mūsdienīgus C klases skaitītājus, kas ļauj nolasīt rādījumus ārpus dzīvokļa. Iespējas tos ietekmēt no ārpuses ir minimālas.

Pašreiz RNP pārvaldīšanā ir tikai 15 dzīvojamās mājas, kurās pēdējo piecu gadu laikā tika uzstādīti paaugstinātas precizitātes skaitītāji ar/bez attālinātas rādījumu nolasīšanas iekārtas. Tie panāk, ka sarūk ikmēneša ūdens patēriņa starpības apjomi, nepārsniedzot 7% starpību.

Pērn RNP uzrunājusi 489 ēku iedzīvotājus par paaugstinātas precizitātes skaitītāju uzstādīšanu, bet tikai astoņas ir pieņēmušas kopīpašnieku lēmumu par šādu skaitītāju uzstādīšanu.

Viedie ūdens patēriņa skaitītāji ar attālināto nolasīšanu:

 • Vienotas ūdens uzskaites sistēmas ieviešana;
 • Ūdens patēriņa starpības samazināšana līdz 0% – 7%;
 • Skaitītāju rādījumu automātiska nolasīšana u.c. ieguvumi.