Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Ko nosaka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1013, Nr.1014 un Nr.999?

2013-09-24

Maksu par lifta uzturēšanu – ņemot vērā, ka lifta uzturēšana nav pieskaitāma pie pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, bet gan pie dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām, maksa par lifta uzturēšanu tiks iekļauta pārvaldīšanas maksā, savukārt maksa par lifta darbībai patērēto elektroenerģiju tiks iekļauta maksā par elektroenerģiju kopīpašumā esošo iekārtu darbināšanai.

Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju – aprēķins vairs netiek veikts, ņemot vērā dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu, bet gan atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, ņemot vērā, ka nav iespējams noteikt, cik personu dzīvoklī dzīvo. Kā arī vairs netiks piemērota atbrīvošana no maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju, kanalizāciju un ūdens patēriņu, ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem, ja persona atrodas vismaz 7 dienu ilgā prombūtnē, jo, aprēķinot maksu par pakalpojumiem, vairs netiks ņemts vērā dzīvoklī dzīvojošo personu skaits.
Vēršam uzmanību, ka informāciju par iespēju šķirot atkritumus iespējams iegūt, vēršoties RNP Klientu apkalpošanas centros.

Vienotas ūdens skaitītāju nomaiņas kārtību dzīvojamajā mājā:

  • Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu, vai dzīvojamā mājā ir veicama vienota atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņa vai uzstādīšana;
  • Ja dzīvokļu īpašnieki līdz 2014.gada 30.jūnijam nav pieņēmuši lēmumu par ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu, par to var lemt pārvaldnieks;
  • Kalendāra gada laikā nomaina tikai tos skaitītājus, kuriem attiecīgajā gadā beidzas verificēšanas termiņš;
  • Ūdens skaitītāju nomaiņas un uzstādīšanas izmaksas ietver dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumos;
  • Ja dzīvokļu īpašnieki pārvaldnieka lēmumam nepiekrīt, tiem ir tiesības lemt par dzīvojamās mājas pārņemšanu un cita pārvaldnieka izvēli.

Ūdens patēriņa starpības aprēķina kārtību – ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem:

  • kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
  • kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
  • kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
  • kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa.

Kārtību, kādā īrnieks norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu – Noteikumus Nr.999 piemēro, ja dzīvojamo telpu īres līgumā nav noteikts citādi. Grozījumi kārtībā par norēķināšanos par pakalpojumiem izdarīti, paredzot identisku kārtību kā grozījumos Noteikumos Nr.1013. Tādējādi tiks nodrošināts, ka īrniekiem privatizētos un neprivatizētos dzīvokļos maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, tiks aprēķināta vienādi, izņemot gadījumus, ja izīrētājs un īrnieks vienosies par citu kārtību.

Informācija sagatavota, izmantojot Ekonomikas ministrijas Brīvības iela 55, Rīga, mājas lapā www.em.gov.lv publicētos datus.