Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšana

Pašvaldības atbalsts kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā

Konkursu organizē: Rīgas domes Īpašumu departaments

Par konkursu: http://atjauno.riga.lv/

Līdzfinansējuma programmas mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs, sniedzot atbalstu tādas ēkas vai tās daļas (oriģināli logi, durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u.tml.) saglabāšanai Rīgā, kura ir pieejama sabiedrības apskatei un:

 • ir valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis (ēku saraksts www.mantojums.lv);
 • ir līdz 1940.gadam būvēta koka vai mūra ēka, kas atrodas vienā no turpmāk norādītajām teritorijām (ēku saraksts www.atjauno.riga.lv):
  • – kultūras pieminekļa aizsardzības zonā;
  • – Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā;
  • – Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā;
  • – Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.

Tiek piešķirts 50 % līdzfinansējums

 • Lielā programma – ne vairāk kā 20 000 EUR kultūras pieminekļu restaurācijai vai  atjaunošanai (fasādes, jumti, vārtrūmes). Lielajā programmā tiek atbalstīti projekti par fasādes un/vai jumta, visu fasādes logu saglabāšanas darbiem, ja tie ir redzami no publiskās ārtelpas un attiecīgi veikto darbu rezultāts būs pieejams sabiedriskai apskatei. Projekta ietvaros var pieteikt arī iepriekš minēto daļu atjaunošanu dažādās kombinācijās (piemēram, fasāde un jumts vai divas ēkas fasādes). Darbi tiek uzskatīti par vienu projektu, neatkarīgi no pieteiktā apjoma.
 • Mazā programma – ne vairāk kā 5 000 EUR kultūras pieminekļa elementa būvamatniecības izstrādājuma restaurācijai vai atjaunošanai (logi, balkoni, durvis, lieveņi, arhitektoniskie elementi). Mazajā programmā var pieteikt tādu ēkas konstruktīvo elementu saglabāšanas darbus, kuri ir redzami no publiskās ārtelpas un ir ēkas arhitektoniski – mākslinieciskā veidola elements, piemēram, logi, balkoni, erkeri, portāli, kolonnas, fasāžu skulptūras utml. Vairāki elementi uz vienas ēkas veido vienu projektu.

Galvenie iesniedzamie tehniskie dokumenti, piesakoties Lielajai programmai:

 1. Tehniskās apsekošanas atzinums;
 2. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācija;
 3. Būvniecības veikšanai nepieciešamie dokumenti;
 4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbu veikšanas atļauja vai sertificēta arhitekta atzinums;
 5. Būvdarbu tāme.

Galvenie iesniedzamie tehniskie dokumenti, piesakoties Mazajai programmai:

 1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācija;
 2. Eksperta (amatnieka, restauratora) slēdziens vai būvprojekts;
 3. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbu veikšanas atļauja vai sertificēta arhitekta atzinums;
 4. Darbu tāme.

Lai saņemtu papildus informāciju par mājas atjaunošanas procesu un iespējām Konkursa ietvaros, aicinām Jūs uzdot jautājumus, kā arī pieteikties uz individuālu konsultāciju, sazinoties ar projektu vadītāju:

Oskars Skrastiņš, tālr. 25483083, e-pasts: oskars.skrastins@rnparvaldnieks.lv