Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Par mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

2016-03-23

No pagājušā gada novembra beigām dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības ierosināt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības pārskatīšanu. Lai to izdarītu, dzīvokļu īpašnieku kopībai nepieciešams:

  • Pieņemt lēmumu “par dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā (“PAR” lēmuma pieņemšanu jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem (50% + 1);
  • Iesniegt ierosinājumu pārskatīt Zemesgabalu, kopā ar pieņemto dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Jāņem vērā, ka gala lēmumu pieņem Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija. Pārskatīšanas rezultātā sākotnējā Zemesgabala platība var tikt palielināta, samazināta vai palikt nemainīga.

Atbilstoši likumam* mājas privatizācijas procesā jāveic mājas sagatavošana privatizācijai, kas ietver arī zemesgabala noteikšanu.

Lai to izdarītu, privatizācijas komisijai par katru privatizējamo māju jāsagatavo izziņa par īpašuma piederību un īpašuma sastāvu, jāpasūta zemesgabala plāns. Pēc plāna izstrādes zemesgabala robeža jāuzmēra dabā.

Tātad privatizāciju veicošā institūcija nosaka arī nepieciešamā zemesgabala platību, ievērojot likuma* 1. panta 20.punkta skaidrojumu, kas ir funkcionāli nepieciešamais zemesgabals.

Ja dzīvojamai mājai noteiktais zemes gabals pilnībā vai daļēji pieder citai fiziskajai vai juridiskajai personai, zemesgabala pārskatīšanu var ierosināt privatizētā dzīvokļa īpašnieks, pamatojoties uz likuma* 85.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī šī panta sestajā daļā noteikts, ka dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi ierosināt zemesgabala pārskatīšanu, izteikt apsvērumus, kā arī pārsūdzēt pašvaldības lēmumu, ja to nolēmusi dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinām, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem (50%+1 balss).

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces – lēmuma, protokola paraugs pieejams ŠEIT.

*„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi”