Informācijas tālrunis: 8900

Par piekļuves nodrošināšanu elektronisko sakaru komersantiem dzīvojamo māju kopīpašumā

2020-06-10

Elektronisko sakaru likuma 16. panta piektā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina iespēju elektronisko sakaru komersantam piekļūt attiecīgajā īpašumā, arī liegumzonā, slēgtā teritorijā vai pie ēkā esošajiem elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras būvēm, lai veiktu šo tīklu un attiecīgo infrastruktūras būvju pārbūvi, renovāciju vai ar to ekspluatāciju saistītus darbus, tādējādi nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par piekļuves nodrošināšanu elektronisko sakaru tīklam. Savukārt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nav ne pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu īpašnieks, ne arī valdītājs.

Elektronisko sakaru likumā noteiktais paredz nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sadarbību un nenosaka, ka elektronisko sakaru operatoram ir neierobežotas tiesības piekļūt, lietot un atrasties dzīvojamo māju kopīpašumā esošajās telpās. Piekļuves nodrošināšana elektronisko sakaru tīklam Elektronisko sakaru likuma izpratnē, nav atzīstama kā obligāti veicama pārvaldīšanas darbība, kura SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” kā dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir jāveic obligāti un bez atlīdzības. Piekļuves nodrošināšana elektronisko sakaru tīklam ir uzskatāma par citu pārvaldīšanas darbību, kas saistīta ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veikta atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 3. pants). SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” netiek finansēts no pašvaldības budžeta, un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumiem “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ienākumus veido dzīvokļu īpašnieku maksājumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kuros nav iekļauti SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izdevumi saistībā ar piekļuves nodrošināšanu elektronisko sakaru komersantiem dzīvojamo māju kopīpašumā esošajām daļām.

Vairumā gadījumu elektronisko sakaru komersanti vēršas pie dzīvojamo māju pārvaldnieka SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, nevis pie nekustamo īpašumu īpašniekiem vai valdītājiem, lai piekļūtu dzīvojamo māju koplietošanas telpām.

Lai sekmētu uz normatīviem aktiem balstītu labvēlīgu sadarbības vidi ar elektronisko sakaru komersantiem un dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji varētu nodrošināt kvalitatīvu un operatīvu pakalpojumu sniegšanu un tiktu novērstas negatīvas sekas attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā noteikto abonentu tiesību realizēšanu, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir ieviesta vienota piekļuves nodrošināšanas kārtība elektronisko sakaru komersantiem:

  1. Noslēdzot unificētu uz vienotiem noteikumiem balstītu līgumu par piekļuves nodrošināšanu dzīvojamo māju kopīpašumā esošajām daļām elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšanai;
  2. Izmantojot vienreizējas piekļuves nodrošināšanas maksas pakalpojumu.

Ja dzīvokļu īpašnieku kopība vēlas noteikt maksu elektronisko sakaru komersantiem par kopīpašumā esošo daļu lietošanu vai noteikt citu piekļuves nodrošināšanas kārtību vai lemt par piekļuves nodrošināšanas maksas iekļaušanu pārvaldīšanas maksā un citiem nosacījumiem, vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu ar balsu vairākumu saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 6., 9., 10.punktu. Pirms dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par maksas noteikšanu elektronisko sakaru komersantiem par kopīpašumā esošo daļu lietošanu, dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāpanāk vienošanās ar elektronisko sakaru komersantu par maksas apmēru un līguma noslēgšanu, jo normatīvie akti elektronisko sakaru komersantam nenosaka pienākumu slēgt līgumu ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību par dzīvojamās kopīpašumā esošo daļu lietošanu izbūvēto/ierīkoto elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai un atsevišķos gadījumos pastāv grūtības līgumu noslēgšanā ar elektronisko sakaru komersantiem.