Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Par zemes nomas maksas rēķiniem

2016-12-12

Informējam, ka “Rīgas namu pārvaldnieks” ceturkšņa rēķinos par zemes nomas maksu var tikt norādītas divu veidu maksājumu pozīcijas:

  • “Zemes nomas maksa par iznomāto zemesgabalu”, ja līgums par zemes nomu ir noslēgts un ir spēkā;
  • “Uzkrājums zemes nomas maksai”, ja tiek risināts jautājums par zemes nomas līguma noslēgšanu (vai noris tiesvedība) ar zemes īpašnieku.

Uzkrājums zemes nomas maksai tiek veidots savlaicīgi, lai klientiem izlīdzinātu maksājumus par zemes nomu līdz nomas līguma noslēgšanai. Šie finanšu līdzekļi tiek rezervēti zemes nomas saistību segšanai, tā izslēdzot iespēju nākotnē palielināt ikmēneša maksājumus dzīvokļu īpašniekiem (nomas maksas aprēķināšanu vienā maksājumā par vairākiem mēnešiem vai gadiem), jo zemes īpašniekam atbilstoši Civillikumam* ir tiesības prasīt zemes nomas samaksu par iepriekšējiem periodiem (līdz pat 10 gadiem), noslēdzot līgumu vai vēršoties ar prasību tiesā.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašniekam ir pienākums maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes**. Līdz ar to neatkarīgi no tā vai ir noslēgts zemes nomas līgums, dzīvokļu īpašniekiem ir jāveic zemes nomas maksājumi, jo zeme atrodas to faktiskā lietošanā un piespiedu nomas tiesiskās attiecības pastāv uz likuma pamata.

Zemes nomas maksu nosaka pusēm vienojoties***. Ja puses nevienojas, strīdu izšķir tiesa. Tiesu praksē tā tiek noteikta 6 % no zemes kadastrālās vērtības, kā to noteic likums. Pēc nomas līguma noslēgšanas vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās, tiek veikts pārrēķins atbilstoši līguma vai sprieduma noteikumiem.

Informācija par nomājamā zemesgabala platību, tā kadastrālo vērtību un nomas maksas apmēru gadā norādīta zemes nomas rēķina informatīvajā daļā.

* Civillikuma 1893. un 1895.pants
**Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 5.punkts
***Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54.panta 2.daļa