Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par pieteikšanās izsludināšanu energoauditu veikšanai

2011-12-09

Paziņojums par pieteikšanās izsludināšanu energoauditu veikšanai daudzdzīvokļu mājām Rīgā

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) un SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” no 2011.gada 15.decembra izsludina pieteikumu iesniegšanu energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu mājām Rīgā. Energoauditi tiks organizēti atbilstoši Rīgas domes (RD) 11.10.2011. saistošiem noteikumiem Nr.141 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā”. Pieteikt var valsts un pašvaldības privatizētās dzīvojamās mājas, kas atbilst Ministru kabineta (MK) 5.04.2011 noteikumu Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu” prasībām, kurās dzīvokļu skaits nav mazāk par 5, ir dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoaudita veikšanu un ir dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarota persona pieteikuma iesniegšanai un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Pieteikumi tiks pieņemti iesniegšanas secībā pieejamo finanšu līdzekļu apjomā. Līdzekļiem beidzoties, ja divi māju pieteikumi tiks iesniegti vienlaicīgi, priekšroka tiks dota pieteikumam ar sliktākiem mājas energoefektivitātes rādītājiem (kWh/m² gadā).

Pašvaldības līdzfinansējums energoauditam ir 80% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 300. Pieteikums aploksnē kopā ar pavaddokumentiem iesniedzams, secīgi sanumurētām lapām, caurauklots, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu un apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību. Nepieciešamie pavaddokumenti uzrādīti pieteikuma formā „1.pielikums”. Uz aploksnes jānorāda atzīme „Energoauditam”, pieteiktās mājas adrese, pilnvarotā persona un tās adrese un telefona numurs.

Pieteikumus iesniedz: Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas enerģētikas aģentūra” , Brīvības ielā 49/53, 518. telpā, no plkst.9.00 līdz plkst.15.00. Tel. 67012350. Kontaktpersona: Ingrīda Nokalna. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, Rīga, Eduarda Smiļģa 46, 106. Telpā no 9.00 līdz plkst.16.00.

RD saistošos noteikumus un MK noteikumus skatīt REA mājas lapā www.rea.riga.lv sadaļā „Energoefektivitāte. Tiesiskais regulējums”.

Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu var saņemt REA Energoefektivitātes informācijas centrā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā. Kontaktpersona: Juris Golunovs, tel. 28356246, e-pasts: juris.golunovs@riga.lv vai SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kontakpersona Artis Ivbulis, tel. 26172479, e-pasts:artis.ivbulis@rnparvaldnieks.lv.