Informācijas tālrunis: 8900

PTAC uzdod SIA “Vienotais norēķinu centrs” izbeigt negodīgu komercpraksi

2017-04-18

Informējam, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir uzdevis SIA “Vienotais norēķinu centrs” izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot veikt ārpustiesas parāda atgūšanas darbības AS “Pilsētas zemes dienests” vārdā vai uzdevumā. Aicinām iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2017.gada 12.aprīļa paziņojumu iedzīvotājiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 04.04.2017. izdevis pagaidu noregulējumu, uzdodot SIA “Vienotais norēķinu centrs” tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot veikt ārpustiesas parāda atgūšanas darbības AS “Pilsētas zemes dienests” vārdā vai uzdevumā. Tāpat PTAC izdotais pagaidu noregulējums aizliedz pieprasīt vai aicināt patērētājus izpildīt piespiedu zemes nomas maksājuma saistības, ja starp AS “Pilsētas zemes dienests” un patērētāju nav noslēgts tiesisks darījums, vai attiecībā uz konkrēto strīdu nav stājies spēkā tiesas nolēmums, kas pamato pieprasītās maksājuma saistības.

PTAC par SIA “Vienotais norēķinu centrs” šogad ir saņēmis vairāk nekā 30 patērētāju sūdzības par komersanta rīcību, atgūstot no patērētājiem AS “Pilsētas zemes dienests” uzdevumā zemes nomas maksājumus par laika periodu no 2008.gada līdz 2010.gadam.

PTAC konstatēja, ka SIA “Vienotais norēķinu centrs”, pieprasot patērētājiem AS “Pilsētas zemes dienests” uzdevumā izpildīt maksājuma saistības par piespiedu zemes nomu, kas nav pamatots ar pusēm noslēgtu tiesisku darījumu, piemēram, līgumu, ir veicis profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi. Tādējādi pieprasītie maksājumi nav atzīstami par parādu Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma izpratnē, kur parāds definēts kā maksājuma saistības, kas nav izpildītas tiesiskā darījumā vai tiesību aktā noteiktajā termiņā.  Normatīvajos aktos nav noteikts zemes nomas maksas norēķinu termiņš, līdz ar to šādas iespējamas maksājumu saistības nav atgūstamas ārpustiesas ceļā. Turklāt SIA “Vienotais norēķinu centrs” nesniedz patiesu un pilnīgu informāciju atbilstoši Parādu ārpustiesas atgūšanas likumam.

PTAC arī konstatējis maldināšanu patērētājiem nosūtītajā informatīvajā skaidrojumā (atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par piespiedu zemes nomu), norādot, ka strīdos starp zemes īpašnieku un dzīvokļu īpašniekiem par zemes nomas maksas piedziņu jau ir izveidojusies stabila tiesu prakse, informāciju par tiesu spriedumiem sniedzot tendenciozi un atrauti no konteksta, kā arī radot patērētājam iespaidu, ka gadījumā, ja strīds starp patērētāju un AS “Pilsētas zemes dienests” un/vai SIA “Vienotais norēķinu centrs” tiktu risināts tiesā, patērētājam nebūtu iespējams gūt sev labvēlīgu tiesas spriedumu. Tādejādi komersants rada maldinošu priekšstatu, ka patērētājam labāk ir izpildīt pieprasīto maksājuma saistību nekā strīdu risināt tiesā, jo tādā gadījumā patērētājs var būt tikai zaudētājs. Līdz ar to komersants, maldinošā veidā sniedzot informāciju patērētājiem par parāda nemaksāšanas sekām, mudina patērētāju neizvērtēt pieprasījuma tiesiskumu un pamatotību, un tā rezultātā pieņemt tādu lēmumu, kādu viņš, izvērtējot visus aspektus, iespējams nebūtu pieņēmis.

PTAC aicina iepazīties ar pagaidu noregulējuma pilno teksta versiju šeit.

Informācijas avots: www.ptac.gov.lv