Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP aktualizējis dzīvokļu platības atbilstoši VZD informācijai

2018-12-28

Šī gada decembrī liela daļa SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klientu saņēma informatīvu vēstuli ar aktualizētajiem datiem par nekustamā īpašuma kopējo lietderīgo platību saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) sniegto informāciju.

Pirmos jautājumus, ko RNP klienti uzdevuši: “Kāpēc tas tika darīts? Kas mainās dzīvokļu īpašniekiem?” Uzsveram, ka īpašuma platība nav mainījusies. Ir aktualizēta visa RNP aprēķinos izmantotā informācija par dzīvokļu platību. Ar Noteikumiem Nr. 408 (1) ir pārņemta iepriekš Noteikumos Nr. 1014 noteiktā kārtība, kādā pārvaldnieks sastāda tāmi un aprēķina maksājumus par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Nedaudz precizēta formula, pēc kuras aprēķina pārvaldīšanas izdevumus, ņemot vērā dzīvojamās mājas lietderīgo platību.

Ņemot vērā RNP rīcībā nebija pilna informācija par visu dzīvokļu īpašumu platībām atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem datiem, 2018. gada pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķinam, atbilstoši Noteikumos Nr.408 definētajam izņēmuma gadījumiem, tika izmantota RNP rīcībā esošā informācija, kas iegūta no noslēgtajiem īres/pārvaldīšanas/nomas līgumiem un Zemesgrāmatu apliecībās reģistrētajiem datiem. Dzīvojamo māju lietderīgā platība, kas izmantota pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas plānošanai 2019. gadam, iegūta no Nekustamā īpašuma valsts kadastra, sadarbojoties ar VZD.

Publiski pieejamā informācija par dzīvojamo māju lietderīgajām platībām iegūstama VZD uzturētajā datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv, tomēr šī informācija nav juridiski izmantojama aprēķinu veikšanai, tādēļ, lai iegūtu datus, kurus drīkst izmantot pārvaldīšanas maksas aprēķinam, RNP vērsās VZD, lai saņemtu aktuālo informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas par RNP pārvaldīšanā esošajiem īpašumiem, kas no 03.10.2018. ir pieejama uzņēmumam par visu RNP pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tajā esošo dzīvokļu īpašumu aktuālajām platībām.

Pēc datu aktualizēšanas, tika secināts, ka 20% RNP klientiem nekas nemainīsies, jo RNP rīcībā līdz šim esošie dati atbilst VZD Kadastra informācijas sistēmas aktuālajiem datiem. Toties 60% RNP klientiem platība samazināsies, bet tikai 20% – platība palielināsies atbilstoši VZD datiem. Savukārt vairāk nekā puse no visām izmaiņām ir saistīta ar platību līdz vienam kvadrātmetram.

Iepriekš līdz 1999. gadam, kad kadastrālie mērījumi tika veikti lodžijās, balkonos un terasēs, izmantoja samazinājuma koeficientu. No 1999. gada 1. janvāra šie koeficienti vairs netika piemēroti, un šī platība tika aprēķināta dzīvokļu platībā. Vēl viena atšķirība ir noapaļošana. Vēsturiski inventarizācijas gadījumu apgabals tika norādīts ar divām zīmēm aiz komata. Kad kadastrālās informācijas sistēmas reģistrs tika reģistrēts, šī zona tika reģistrēta ar vienu ciparu aiz komata. Tas nozīmē, ka katras istabas platība ir noapaļota. Ja iedzīvotājs kategoriski nepiekrīt jaunajiem zemes dienesta aprēķiniem, viņš var pasūtīt atkārtotu dzīvokļa mērīšanu.

RNP turpmāk reizi gadā pieprasīs VZD aktuālus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un veiks to salīdzināšanu ar RNP rīcībā esošajiem datiem. Provizoriskais atkārtotās datu salīdzināšanas periods – 2019. gada septembris/oktobris. Ja šādā starpposmā klients ir veicis atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu, kuras ietvaros mainījusies lietderīgā platība, klients RNP Klientu apkalpošanas centrā iesniedz rakstveida iesniegumu, tam pievienojot aktuālo kadastrālās uzmērīšanas lietu.


11.07.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

 

09.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”.