Informācijas tālrunis: 8900

RNP klientiem nav jāņem vērā apzīmējumi uz asfalta seguma par zemes īpašnieku noteiktiem ierobežojumiem

2020-03-13

Esam saņēmuši informāciju par vairākām adresēm, kurās zemes piespiedu nomas attiecībās esošo zemju īpašnieki ir izvietojuši uz automašīnām brīdinājumus par ierobežojumiem izmantot ēkai piesaistīto zemes gabalu automašīnu novietošanai. Šis ir kārtējais piemērs, ka zemes īpašnieki, izmantojot apzināti sagrozītu vai arī daļēji patiesu normatīvo aktu tulkojumu, mēģina panākt piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu ar sev izdevīgiem nomas procentiem.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) pārrunās ar zemes īpašniekiem, savu klientu – dzīvokļu īpašnieku – interesēs, mēģina nodrošināt maksimāli zemu nomas maksas procentu likmi. Aizvadītajā gadā zemes nomas piespiedu līgumi pārsvarā ir noslēgti ar 4% likmi. Taču šobrīd likumdevējs maksājumam nav noteicis precīzu procentu likmi, ko izmanto zemes īpašnieki, mēģinot iekasēt pēc iespējas lielāku nomas maksu, tāpēc cīņā par lielākā likmēm un augstākiem maksājumiem no dzīvokļu īpašniekiem tiek izmantoti arī ne visai likumīgi līdzekļi.

Kāpēc zemes īpašnieku paziņojumu nav saistoši dzīvokļu īpašniekiem?

RNP klientiem nav jāņem vērā lapiņas vai apzīmējumi uz asfalta seguma par zemes īpašnieku noteiktiem ierobežojumiem apstāties un stāvēt. Ierobežojumus apstāties un stāvēt var noteikt ar normatīvajos aktos saskaņotām ceļazīmēm – vadītājam ir jāievēro ceļa zīmes un Ceļu satiksmes noteikumu prasības, nevis zemes īpašnieka patvaļīgi aizliegumi. Ja dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā ir izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotās ceļa zīmes, kas regulē transportlīdzekļu stāvēšanu un apstāšanos, tad jebkuram vadītājam ir jāievēro attiecīgās ceļa zīmes un Ceļu satiksmes noteikumu prasības, nevis zemes īpašnieka patvaļīgi izvietotos aizliegumus un iezīmētās aizliedzošās līnijas.

Saistībā ar zemes īpašnieka dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu teritorijās iezīmēto zilas krāsas līniju un izvietoto uzrakstu “privātīpašums”, norādām, ka šāds apzīmējums nav atzīstams par aizliedzošo ceļu satiksmes organizācijas līdzekli Ceļu satiksmes likuma un Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” izpratnē. Izplatītajos paziņojumos, kas tika piestiprināti pie transportlīdzekļu logiem, zemes īpašnieki informēja, ka nav tiesību un ir aizliegts lietot konkrēto privātīpašumu, tostarp novietot transportlīdzekli stāvēšanai funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā, ja tās nav dzīvokļa īpašnieka īpašumā, vai par tā lietošanu nav noslēgts nomas līgums (Civillikuma 1039. un 1068. panti).

Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības brīvi un netraucēti lietot dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

Šāds zemes īpašnieku aizliegums ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem un maldinošas informācijas izplatīšana kaitē dzīvokļu īpašnieku likumīgajām interesēm. Funkcionāli nepieciešamais (piesaistītais) zemesgabals atrodas dzīvojamās mājas īpašnieku likumīgā lietošanā, tādējādi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem likumā ir noteiktas tiesības brīvi un netraucēti lietot dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pēc saviem ieskatiem. Savukārt zemes īpašnieks nevar aizliegt dzīvojamas mājas dzīvokļu īpašniekiem šo teritoriju lietot, neatkarīgi no tā, vai starp zemes īpašnieku un dzīvokļu īpašniekiem ir vai nav noslēgts zemes nomas līgums.

Zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības starp zemesgabala īpašnieku un dzīvokļu īpašniekiem pastāv uz likuma pamata ar īpašuma tiesiska valdījuma iegūšanas brīdi un pastāv neatkarīgi no tā, vai starp pusēm ir noslēgta rakstiska vienošanās (nomas līgums). Ne zemes īpašnieks, ne dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki šo stāvokli ietekmēt nevar, un abiem jārēķinās ar esošo situāciju.

Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumu Nr. 522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība” 3.punktā noteikts, ka funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā iekļauj zemi, uz kuras pilnībā vai daļēji atrodas tai piesaistītā dzīvojamā māja, kā arī ar dzīvojamo māju saistītos labiekārtojuma elementus, tai skaitā bērnu rotaļu laukumus, pieaugušo atpūtas vietas, laukumus atkritumu konteineru izvietošanai un iedzīvotājiem nepieciešamās autostāvvietas.

Dzīvojamai mājai noteiktā funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežas un platība ir saistoša gan personām, kas iegūst īpašumā dzīvokli, gan zemes īpašniekam. Vienai un tai pašai teritorijai nevar būt dažādi pretrunīgi lietošanas veidi, līdz ar to zemes īpašnieks nevar rīkoties ar zemesgabalu tādā veidā, kas aizskar dzīvokļu īpašnieku lietošanas tiesības, tai skaitā lietot to pēc saviem ieskatiem.

Kādas tiesības ir zemes īpašniekam?

Pārvaldnieks vērš uzmanību, ka zemes īpašniekam ir tikai tiesības vērsties tiesā pret dzīvokļu īpašniekiem vai dzīvojamās mājas pārvaldnieku par zemes nomas līguma noslēgšanu un prasīt zemes nomas maksas samaksu.  Zemes īpašnieks nevar patvaļīgi aizliegt vai ierobežot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem lietot zemesgabalu, par kuru pastāv zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības uz likuma pamata.