Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Turpmāk atkritumu aprēķins - pēc deklarēto skaita

2014-11-22

Š. g. 6. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, nosakot, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk tiks sadalīta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita.

Svarīgi: kā kritērijs ir noteikts dzīvoklī deklarēto, nevis faktiski dzīvojošo personu skaits.

Jānorāda, ka ne vienmēr dzīvoklī deklarēto personu skaits atbilst dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, līdz ar to RNP aicina savus klientus pārliecināties par dzīvoklī dzīvojošo un deklarēto personu skaita atbilstību un savlaicīgi informēt pārvaldnieku, ja dzīvoklī deklarēto skaits ir mainīts.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju tiks aprēķināta šādi:

  • ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis – proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma;
  • ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca, – atbilstoši līgumā noteiktajam, bet līdz līguma noslēgšanai – saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus veikti arī grozījumi saistībā ar vienotu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, proti, mājas pārvaldnieks var lemt par vienotu atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka ir par 20 %.

Norādām, ka gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība uzskata, ka jaunais noteikumos paredzētais atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķins ir nepiemērots, tikai dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par cita aprēķina kārtības noteikšanu. Piedāvājam klientiem izvēlēties, piemēram, vienu no šādiem aprēķiniem:

1) noteikt atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu atbilstoši mājas dzīvokļu īpašumu skaitam (kā tas ir šobrīd);

2) atbilstoši dzīvokļu īpašumu platībai – līdzīgi kā tiek noteikta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa.

Lai lēmums būtu saistošs visiem mājas iedzīvotājiem, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ar balsu vairākumu (50%+1) “par” noteikta lēmuma pieņemšanu. Kopības lēmums (t.i. lēmuma protokols ar saistītajiem pielikumiem) iesniedzams RNP Klientu apkalpošanas centros vai nosūtāms pa pastu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 pieejami ŠEIT.

Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 aktuālie š.g. 3.novembra grozījumi pieejami ŠEIT.