Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākti ēkas fasāžu atjaunošanas un renovācijas darbi dzīvojamajā mājā Tallinas ielā 36

2022-06-21

Dzīvojamās mājas Tallinas ielā 36 un 36A, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2022. gada 28. janvārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas Tallinas ielā 36 dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022. gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” dzīvokļu īpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus, atbilstoši konkursa nolikumam.

Ēka Tallinas ielā 36, Rīgā, celta 1900. gadā pēc arhitekta Heinriha Devendrusa projekta. Ēka nav iekļauta valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu sarakstā, bet tā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā, kā arī UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā. Ēka ir četrstāvu mūra īres nams ar veikaliem cokolstāvā. Tā novietota paralēli Tallinas ielai. Ēka lielā mērā saglabājusi sākotnējo apjomu un fasāžu arhitektūru. Tās arhitektūra atbilst eklektisma tradīcijai. Ielas fasādei ir simetriska kompozīcija. Galvenā ieeja novietota uz centrālās ass. Fasādes abus galus uzsver no pamatplaknes nedaudz izvirzīti rizalīti. 1. stāvu klāj faktūrēts apmetums, kas dalīts smagnējos rustos. Augšējo stāvu apmetums gluds, dalīts lentveida rustos. Reljefais apmetums izmantots arī rizalītu stūros un 3. stāva logu sandrikos. Izvirzīto jumta dzegu balsta konsoles. Stāvus atdala šauras starpdzegas. 1., 3. un 4. stāvu logiem ir taisnas, bet 2. stāva logiem – pusaploces formas pārsedzes. 2. un 3. stāvu logiem reljefi sandriki. Fasādi rotā ritmiski izvietoti cementa lējuma dekori ar masku, vītņu un festonu motīviem. 2. stāvā virs durvīm, domājams, bijis balkons, aila pārbūvēta par logailu (nav zināms, kad tas izbūvēts, nevienā no vēsturiskajiem plāniem tas nav attēlots). 1900.gada projektā paredzētā caurbrauktuve nav realizēta. Cokolstāvā bijuši veikali. Cokolstāva apmetums labots, jo ailas vairakkārt pārbūvētas.

Fasādes atjaunošanas projektā ir paredzēts saglabāt Tallinas ielas 36, Rīgā, fasādes oriģinālās substances pilnā apjomā.

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija.

  • Projektētājs un autoruzraugs: SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”
  • Būvuzraugs: SIA „MarKons”
  • Būvuzņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Fasāde PRO”
  • Projekta vadītājs: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

Projekta kopējās  izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, – 62 357,04 EUR, t.sk. PVN, no kurām Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums sastāda 20 337,36 EUR.