Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Bauskas ielā 53, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2023.gada 1.septembrī pēc atjaunošanas darbiem nodota ekspluatācijā ēka Bauskas ielā 53, Rīgā.

2022.gada 08.augustā dzīvokļu īpašnieku biedrība “Bauskas 53” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 324 118,92 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 53, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Bauskas ielā 53 ir uzbūvēta 1963. gadā. 4-stāvu dzīvojamā mājā (mūra māja) ir 32 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 1317.78 m2, kopējā dzīvokļu platība 1277.10 m2.

Projekta summa ir EUR 775699,58 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana (ventilējamā fasāde)
 • Veco balkonu nojaukšana un jaunu balkonu izbūve
 • Bēniņu siltināšana
 • Jumta seguma nomaiņa
 • Ventilācijas šahtu galu pārmūrēšana, ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu atjaunošana
 • Iekšējās apkures sistēmas atjaunošana
 • Iekšējo elektrotīklu atjaunošana
 • Citi dažādi darbi

Darbus veica 2022. – 2023. gada būvniecības sezonā. 2022. gada 20.oktobrī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 15.augustā noslēgto būvdarbu līgumu ar PS “P un S Būvniecība”, kuras biedri SIA “PRO DEV” un SIA “SPYKE, būvdarbu īstenošanas termiņš bija 44 kalendārās nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 726 913.74, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Bauskas 53”
 • Projektētājs: SIA “4E”
 • Būvuzņēmējs: PS “P un S Būvniecība”, kuras biedri SIA “PRO DEV” un SIA “SPYKE”
 • Būvuzraugs: SIA “LEVARE”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 121.63 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 32.549 CO2 ekv.T./gadā

Būve pirms atjaunošanas darbu veikšanas  –

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai