Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Korupcijas novēršana

Korupcijas un interešu konflikta risku vadīšana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Sabiedrība) Korporatīvās pārvaldības kodeksā ir apņēmusies veikt pasākumus, lai nodrošinātu Sabiedrības ētisku, atbildīgu, ilgtspējīgu un caurskatāmu korporatīvo pārvaldību, pienācīgi ievērojot Sabiedrības un tās dalībnieka intereses, veicinot Sabiedrības mērķu sasniegšanu un Sabiedrības klientu intereses saņemt kvalitatīvu īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu. Korupcijas un interešu konflikta risku vadīšana ir būtisks nosacījums Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteikto mērķu sasniegšanai. Būtiski, ka plaši tiek izmantoti tieši preventīvie rīki korupcijas risku mazināšanai, lai iespējami minimizētu pat korupcijas iespējamību.

Sabiedrībā Korupcijas un interešu konflikta risku vadīšana notiek saskaņā ar Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politiku, kurā ir noteikts politikas mērķis – nodrošināt efektīvu Sabiedrības interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas sistēmas darbību, noteikt preventīvos pasākumus un rīcību korupcijas un interešu konflikta risku novēršanā, kontroles vidi, lai mazinātu un nepieļautu ārējo normatīvo aktu, kas nosaka prasības interešu konflikta novēršanai valsts amatpersonu darbībā, noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.

2023. gadā esam izpildījuši plānotos korupcijas un interešu konflikta risku mazināšanas pasākumus. Atbildīgie par pasākumu izpildi vienu reizi ceturksnī ziņoja par pasākumu izpildes statusu, informācija par izpildi tika apkopota un tika ziņots Sabiedrības valdei un padomei. Plānojot korupcijas un interešu konflikta risku mazinošos pasākumus 2024. gadā, izmantojām 2022. un 2023. gada pasākumu izpildes pieredzi, t.sk. to pasākumu izpildes pieredzi, kuru izpilde tika kavēta vai netika veikta pilnībā.

Lai nodrošinātu Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politikas mērķa sasniegšanu, Sabiedrībā ir ieviesta un tiek nodrošināta korupcijas un interešu konflikta riska pārvaldība, kura notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”,  Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju 2022.-2025.gadam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ieteikumiem un labās prakses piemēriem.

Korupcijas un interešu konflikta risku mazināšanai Sabiedrībā tiek veikts:

 1. Pretkorupcijas gada pasākumu plāna izstrāde, regulāra pasākumu izpildes kontrole un atskaitīšanās Sabiedrības valdei un padomei par pasākumu izpildi vienu reizi ceturksnī;
 2. Sabiedrības darbinieku regulāras mācības par korupcijas un interešu konflikta riskiem, darbinieku atbildību un risku novēršanu;
 3. Regulāra Sabiedrības korupcijas riskam pakļauto amatu saraksta aktualizēšana;
 4. Sabiedrības amatpersonu noteikšana, novērtējot iespējamos korupcijas un interešu konflikta riskus;
 5. Paškontroļu pastiprināšana, tai skaitā Sabiedrības noteikto darbinieku pašvērtējuma anketu par interešu konflikta un korupcijas risku aizpildīšana;
 6. Iepirkumu procesa kontroles, ieskaitot iepirkumu risku analīzes;
 7. Līgumu izpildes kontroles;
 8. Visaptverošas iekšējās kontroles vides pilnveidošana ar vienu no mērķiem mazināt korupcijas un interešu konflikta riskus;
 9. Korupcijas un interešu konflikta risku vadīšanas prakses novērtēšana un vadīšanas pilnveidošana;
 10. Korupcijas un interešu konflikta risku vadīšanas integrācija ar Sabiedrības citu kategoriju risku vadīšanu;
 11. Iespēja Sabiedrības darbiniekiem un klientiem iesniegt anonīmus trauksmes ziņojumus par iespējamiem pārkāpumiem, t.sk par korupcijas un interešu konfliktu gadījumiem, un trauksmes ziņojumu operatīva izskatīšana un reaģēšana.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.05.2023. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-23-32-nti “Trauksmes celšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” ir izveidota vienota centralizēta trauksmes celšanas sistēma. Trauksmi var celt rakstot uz trauksme@riga.lv, telefoniski sazinoties ar kontaktpersonām  trauksmes celšanas jautājumos pa tālruni +37167012032 vai pa tālruni +37167026859, vai ar Pārvaldi pa tālruni  +37167026373, vai arī sazinoties ar Valsts kanceleju (https://www.trauksmescelejs.lv/kontakti), kas ir trauksmes cēlēju kontaktpunkts Latvijā.

Izsmeļoša informācija par trauksmes celšanu atrodama www.trauksmescelejs.lv