Informācijas tālrunis: 8900

Uzņēmums

Pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) tika izveidots 2010. gada 29. decembrī, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldes.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pašvaldība, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Rīgas domes priekšsēdētājs.

Uzņēmums tika nodibināts, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu pēc vienotiem principiem un uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti dzīvojamo māju pārvaldīšanā.

Kopsummā uzņēmums apkalpo ap 160 000 klientu un mūsu pārvaldīšanā ir ap 4000 dzīvojamo māju ar kopējo apsaimniekojamo platību gandrīz 8 milj. kvadrātmetru.

Veicamie pārvaldīšanas darbi, ko nodrošina Rīgas namu pārvaldnieks:

 • dzīvojamās mājas sanitārā apkope;
 • siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana;
 • sadzīves atkritumu izvešana;
 • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai;
 • komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts.

Darbības vēsture:

Līdz 2010. gada nogalei Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā darbojās 15 pašvaldības kapitālsabiedrības. Sakarā ar to, ka 15 dažādās SIA nebija piemēroti vienoti darbības principi un pakalpojumu kvalitāte bija ļoti atšķirīga, lai uzlabotu pārvaldīšanas organizatorisko procesu un sniegto pakalpojumu kvalitāti, tika nodibināts SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”.

Apvienojot namu pārvaldes, tika izvirzīta virkne uzdevumu – samazināt pārvaldīšanas izdevumus, paaugstināt pakalpojuma kvalitāti, nepaaugstinot maksu. Iespēju robežās, neraugoties uz darbinieku skaita samazināšanu, ieviest vienoti augstu apkalpošanas standartu visiem RNP klientiem. Papildus tika noteikts maksimāli izmantot iespējas renovēt dzīvojamās ēkas, kas ir būtisks nosacījums RNP klientu dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Vīzija:

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir uzticams partneris daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā Rīgā. Piemērojot mūsdienīgas pārvaldības un darbu izpildes metodes, pamatojoties uz personāla zināšanām un pieredzi, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošina kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, īsteno efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā fonda saglabāšanai, uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Misija:

Veikt kvalitatīvu un nepārtrauktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Pamatvērtības:

 • Attīstība – esam orientēti uz attīstību un inovatīvu risinājumu izmantošanu;
 • Atbildība – esam motivēti piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošināt labu uzņēmuma reputāciju;
 • Sadarbība un savstarpējā cieņa – esam laipni un atsaucīgi;
 • Kompetence – mums ir motivēti un uz rezultātu orientēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un darba pieredzi;
 • Pieejamība – esam pieejami un pretimnākoši klientu priekšlikumu uzklausīšanai un izskatīšanai;
 • Stabilitāte – salīdzinot ar nelielajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmumiem, sniedzam drošību par pakalpojumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, kā arī finanšu stabilitāti.

Darbības principi:

 • Mēs esam stabils un uzticams uzņēmums;
 • Mēs savlaicīgi veicam norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem;
 • Mēs nodrošinām kvalitatīvus pakalpojumus;
 • Mēs rūpējamies par saviem klientiem un darbiniekiem;
 • Mēs atbalstām inovāciju un profesionālus risinājumus;
 • Mēs veicinām darbinieku attīstību un motivāciju.

Vispārējais stratēģiskais mērķis:

Nodrošināt uz klientu vērstu mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, sekmējot energoefektivitātes, vides un publiskās ārtelpas pilnveidi; pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās dzīvojamās mājas un tām piesaistītās teritorijas, kā arī citas dzīvojamās mājas ar tām piesaistītajām teritorijām, tādējādi novēršot tirgus nepilnības; veicināt iedzīvotāju iesaisti un sadarbību lēmumu pieņemšanā par kopīpašumiem un finansējuma piesaisti to attīstībai.

Stratēģiskie mērķi un rīcības virzieni:

 1. Uz klientu vērstu, mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana,
 2. Energoefektivitātes un vides mērķu veicināšana dzīvojamo māju apsaimniekošanā,
 3. Iedzīvotāju iesaistes dzīvojamo māju pārvaldībā un apsaimniekošanā veicināšana,
 4. Klientu informētības par sociālās palīdzības iespējām veicināšana,
 5. Darbinieku profesionālās kompetences attīstīšana,
 6. Pētniecības un attīstības jomas kapacitātes stiprināšana, tostarp pēc iespējas līdzdarbojoties viedpilsētu risinājumu un inovāciju ekosistēmas projektos, kā arī sadarbojoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību centralizētu IKT risinājumu izstrādē, ieviešanā un atvērto datu nodrošināšanā