Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Kā ārkārtējas situācijas laikā atteikties no plānoto remontdarbu uzkrājumiem

2020-02-04

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) jau ir informējis klientus, ka ārkārtas situācijas laikā netiks piemērota nokavējuma nauda par savlaicīgi nesaņemtiem maksājumiem. Informācija ir pieejama gan plašsaziņas līdzekļos, gan uzņēmuma interneta vietnē – ŠEIT.

Par pakalpojumu sniedzēju tarifu izmaiņām publiski atrodama informācija, ka, piemēram, siltumenerģijas gadījumā tā ir saistīta nevis ar COVID-19 izplatību, bet notikusi pateicoties iepirktās siltumenerģijas cenas straujam kritumam.

Neraugoties uz ierobežojumiem un faktu, ka klientu apkalpošana klātienē pārtraukta, tiek nodrošināta klientu apkalpošana attālināti (telefoniski, rakstiski atbildot uz e-pasta vēstulēm un arī pasta kastītēs saņemtos iesniegumus Klientu apkalpošanas speciālisti reģistrē, atbildes sniedz telefoniski vai rakstiski, ja nav iespējams atrisināt telefoniski). Turpinām sagatavot transportlīdzekļa novietošanas atļaujas un veikt klientu iesniegto ūdens patēriņa skaitītāju lapiņu datu ievadīšanu.

Apstiprinām, ka maksas pakalpojumu sniegšana un dzīvokļu apsekošana ir apturēta, ievērojot valdības noteiktās vadlīnijas vīrusa izplatīšanās ierobežošanai, taču Pārvaldnieks turpina nodrošināt avārijas situāciju novēršanas darbus, māju konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju apsekošanas, darbu plānošanu, sanitāro kopšanu un citas obligātās pārvaldīšanas darbības.

Palielināta slodze šobrīd ir saistība ar infekcijas izplatīšanās risku mazināšanu un papildus sanitāro antiseptisko līdzekļu pielietošanu daudzdzīvokļu koplietošanas telpās, kā arī saistībā ar papildus aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu darbiniekiem, lai būtu iespējams veikt pienākumus. Pārvaldnieks ir iepircis dezinfekcijas līdzekļus un papildus nodrošina koplietošanas telpu dezinfekciju, par ko iedzīvotājiem netiks aprēķināta papildus maksa.

Ņemot vērā, ka Pārvaldnieka darbības faktiskās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, arī ārkārtas apstākļos nav samazinājušās, Pārvaldnieks nevar samazināt pārvaldīšanas maksu un/vai piemērot atliktus maksājumus par faktiski piegādātājiem pārvaldīšanas pakalpojumiem. Pārvaldnieka sniegtie pakalpojumi un to izmaksas tiek norādītas ik gadu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām sagatavotos pārskatos par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietošanu kārtējā gadā. Gadījumā, ja kādi no dzīvojamās mājas tāmē iekļautajiem un plānotajiem darbiem netiks veikti ārkārtējās situācijas laikā, faktiskās izmaksas būs mazākas kā ieplānots un neizmantotie līdzekļi tiks novirzīti uz attiecīgās dzīvojamās mājas līdzekļu atlikumu.

Saistībā ar uzkrājuma veidošanas apturēšanu paskaidrojam, ka Pārvaldnieks nav tiesīgs pieņemt vienpersonisku lēmumu, nesaņemot dzīvokļu īpašnieku vairākuma piekrišanu. Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka vienīgi dzīvokļu īpašnieku vairākumam (50%+1 balss, izsludinātajā ārkārtējās situācijas laikā kopība pieņem lēmumu aptaujas veidā) ir tiesības izlemt ikvienu jautājumu, kas saistīts ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību, tajā skaitā, uzkrājuma veidošanu/neveidošanu plānotajiem remonta/uzturēšanas darbiem. Tomēr minētās tiesības izlietojamas ar nosacījumu, ka dzīvokļu īpašnieku pieņemtie lēmumi netraucē dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma izpildei un netiek radīti apstākļi dzīvojamās mājas tehniskā stāvokļa pasliktināšanai, bojā ejai, sabrukumam vai izpostījumam. Tādēļ lēmumu par uzkrājumu neveidošanu ir rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā attiecīgās mājas tehnisko stāvokli.

Ja dzīvojamajā mājā ir beidzies ekspluatācijas termiņš konstruktīvajiem elementiem un inženierkomunikācijām, tie ir jānomaina. Pārvaldnieks šajā gadījumā nevar uzņemties atbildību par sekām, kas var iestāties, neveicot konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju savlaicīgu nomaiņu nepietiekama uzkrājuma dēļ. Veidojot uzkrājumu remonta darbiem tiek samazināta iespēja nākotnē ievērojami palielināt ikmēneša maksājumus dzīvokļu īpašniekiem gadījumā, ja tiek konstatēti bojājumi un nepieciešams veikt steidzamu ārpuskārtas remontu avārijas darbu kārtībā.