Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Nekustamo īpašumu izsole

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 401033623121, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV–1011, pārdod trešajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

  • dzīvokli Nr. 19 (28,6 m2) Gulbju ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 01009016827, un pie tā piederošās 286/6503 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā cena EUR 4 480. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;
  • neapdzīvojamo telpu Nr.606 (83,93 m2) Slokas ielā 33, Rīgā, kadastra numurs

01009113814, un pie tā piederošās 8393/186177 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā cena EUR 3 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2016. gada 16.augustā plkst.14.00 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” telpās, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Pretendentiem, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolei nodotā nekustamā īpašuma nosacītās cenas.

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321
AS DNB banka
Konta Nr. LV3RIKO0002013219546

Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi). Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” interneta vietnē www.rnparvaldnieks.lv

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2016.gada 12.augustam plkst.16.00. Pieteikumu var iesniegt klātienē Aleksandra Čaka  ielā 42, Rīgā,  Klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot pa pastu uz juridisko adresi  Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV – 1011 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv Ar nekustamo īpašumu tehnisko stāvokli visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Daces Mežavilkas pa mob. tālruni  25483366.