Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

PTAC aicinājums patērētājiem par zemes nomas maksu

2017-03-21

Aicinām iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) informāciju, par to, ko darīt un kur vērsties, ja SIA “Vienotais norēķiņu centrs” un AS “Pilsētas zemes dienests” (turpmāk – Sabiedrības) pieprasa zemes nomas parādus par periodu no 2008.gada, kā arī SIA “Vienotais norēķinu centrs” papildus pieprasa segt parāda atgūšanas izdevumus.

PTAC aicina patērētājus:

  • izvērtēt, vai konkrētajā periodā, par kuru ir aprēķināts zemes nomas maksas parāds, patērētājs bija norādītā dzīvokļa īpašuma īpašnieks (zemesgabala īpašnieks zemes nomas maksu var prasīt tikai no tām personām, kuras bija dzīvokļa īpašuma dzīvojamā mājā īpašnieks, turklāt tikai tad, ja nav iestājies noilgums);
  • aprēķināt, kāds termiņš ir pagājis no parāda rašanās dienas (piemēram, ja nomas maksa tiek pieprasīta par laika posmu no 2008.gada 1.janvāra – 2008.gada 1.septembrim, tad no parāda rašanās brīža ir pagājuši vairāk kā 8 gadi);
  • neapmaksāt Sabiedrību paziņojumā par parāda atgūšanas procesa uzsākšanu norādīto summu par zemes nomas maksas parādu, ja zemes īpašnieks darbojas saimnieciskās darbības ietvaros, un no parāda rašanās brīža ir pagājuši vairāk kā trīs gadi, jo atbilstoši Komerclikumam šādā situācijā ir pamats piemērot saīsināto noilguma termiņu – trīs gadus;
  • saņemot AS “Pilsētas zemes dienests” sagatavotu vienošanos, kas apliecinātu likumisko zemes nomas tiesisko attiecību pastāvēšanu un attiecīgi nomas maksas un nodokļu parāda esamību un piedāvā vienoties par parāda atmaksu vairākos maksājumos, neparakstīt vienošanos, ja neatzīstat parādu;
  • saņemot no SIA “Vienotais norēķinu centrs” paziņojumu par parāda atgūšanas procesa uzsākšanu un zemes nomas maksas un parāda atgūšanas izdevumu apmaksu, neveikt pieprasītās parāda summas samaksu, bet izmantot iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus, ja pieprasītajam parādam ir iestājies noilgums un tas nav tiesiski pamatots, proti, starp pusēm nav noslēgts līgums.

Lai arī Sabiedrību rīcībā ir konstatējamas vienotas pazīmes, katrā strīdus situācijā būtiski atšķiras faktiskie un juridiskie apstākļi (kā tiesiskās attiecības tika regulētas līdz šim brīdim, kā tika organizēta dzīvojamās mājas pārvaldīšana, atšķirīga tiesu prakse u.c.) un to tiesisks risinājums ir atkarīgs no iegūtiem individuāliem pierādījumiem, kurus ir tiesīga vērtēt tikai vispārīgās jurisdikcijas tiesa. PTAC informē, ka Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ir sniegusi viedokli par piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām attiecībā uz šīm strīdus situācijām kopumā (pieejams: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/piespiedu-nomas-tiesisko-attiecibu-aktualie-jautajumi). Minētajam viedoklim pievienojas arī PTAC, vienlaikus papildinot, ka PTAC ieskatā strīda gadījumos ir piemērojams Komerclikuma 406.pantā noteiktais 3 gadu noilguma termiņš, ja zemes īpašnieks darbojas saimnieciskās darbības ietvaros. Līdz ar to PTAC aicina patērētājus tiesas procesa gadījumā vērst tiesas uzmanību uz minēto normatīvo aktu par specifisko noilguma termiņu (kas atšķiras no Civillikuma noteiktā 10 gadu noilguma termiņa), un Sabiedrību rīcības neatbilstību labas ticības principam saskaņā ar Civillikuma 1.pantu.

Informācijas avots: http://www.ptac.gov.lv/lv/news/informacija-pateretajiem-par-sia-vienotais-norekinu-centrs-un-pilsetas-zemes-dienests-darbibu