Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Slokas iela 33, Rīgā

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 401033623121, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV–1011, pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapdzīvojamo telpu Nr.606 (83,93 m2) Slokas ielā 33, Rīgā, kadastra numurs 01009113814, un pie tās piederošās 8393/186177 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā cena EUR 1300 (viens tūkstotis trīs simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2018. gada 28. novembrī plkst. 10:00 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” telpās, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Pretendentiem, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolei nodotā nekustamā īpašuma nosacītās cenas.

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321
AS Luminor banka
Konta Nr. LV83RIKO0002013219546

IZSOLES DOKUMENTI:

Izsoles solis – EUR 100 (viens simts euro). Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” interneta vietnē www.rnparvaldnieks.lv.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2018. gada 26.novembra plkst. 12:00. Pieteikumu var iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas centrā Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, nosūtot pa pastu uz juridisko adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV – 1011 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Ar nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālruni 25483366.