Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu, dzīvojamajā mājā Mūrnieku ielā 14 uzsākti ēkas fasāžu un atjaunošanas remontdarbi

2022-08-04

Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu, dzīvojamajā mājā Mūrnieku ielā 14, Rīgā, uzsākti ēkas fasāžu un atjaunošanas remontdarbi.

 

Dzīvojamās mājas Mūrnieku ielā 14, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2022. gada 7. februārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas Mūrnieku ielā 14, Rīgā, dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022. gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) dzīvokļu īpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus, atbilstoši konkursa nolikumam.

 

1902. gadā celtā Mūrnieku un Lienes ielas stūra ēka ir īpatnēja ar uz stūra fasādes izveidoto ziņojuma dēļa vietu, dekoratīvajiem loga elementiem un dzegām, kā arī koka fasādes apdari.

Mūrnieku  ielas  14  ēka  ir  viena  no  ielā  saglabājušām  19.  gadsimtā  celtajām strādnieku koka mājām. Pārsvarā tās ir divstāvu ēkas. Kopā ielā atrodas 11 ēkas, no kurām 8 ir koka.

 

Gruntsgabals atrodas Mūrnieku ielā 14 (grupa 037; grunts 0035) un aizņem 692 m2 zemes kopplatību. Ēkas galvenais lietošanas veids – 1122 (Triju vai vairāku dzīvokļu mājas).

 

Ēka ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7442) daļa, uz to attiecas likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” u.c. ar Rīgas vēsturiskā centra aizsardzību saistītie normatīvie akti. Fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes projekta ietvaros paredzēts uzlabot ēkas vizuālo izskatu, plānots veikt sekojošus darbus:

 1. Fasādes krāsošana,
 2. Bojāto fasādes apdares dēļu labošana, nomaiņa. Jaunu apdares dēļu uzstādīšana vietās, kur to šobrīd nav,
 3. Fasādes dekoratīvo elementu atjaunošana, krāsošana sertificēta restaurātora vadībā,
 4. Logu palodžu krāsošana,
 5. Logu un durvju atjaunošana, krāsošana,
 6. Lāseņu virs dzegām un sandrikiem krāsošana,
 7. Cokola lāseņa krāsošana. Nepieciešamības gadījumā, nomaiņa pret jaunu lāseni,
 8. Tekņu un noteku nomaiņa, ja tās ir bojātas. Pārējo tekņu un noteku krāsošana. Iekšpagalma fasādē noteku veidot tā, lai lietus ūdens tiktu novadīts pāri bruģim uz zaļo zonu,
 9. Cokola atjaunošana, krāsošana. Paredzēta siltinājuma un apmetuma demontāža, ķieģeļu labošana, apdares atjaunošana ar kaļķa javu,
 10. Gaismas aku skārda vāku nomaiņa pret jauniem. Nepieciešamības gadījumā atjaunot gaismas akas mūra daļu zem vāka,
 11. Paredzēts izveidot jaunu dekoratīvo elementu virs loga iekšpagalma fasādē.

 

Fasādes atjaunošanas projektā ir paredzēts saglabāt Mūrnieku ielas 14 fasādes oriģinālās substances pilnā apjomā.

 

Iepriekšējā krāsojuma izpēte veikta saskaņā ar 2009. gadā uzņemtu fotogrāfiju, kurā redzams iepriekšējais ēkas krāsojums. Iespējams, šis nav ēkas sākotnējais, vēsturiskais fasādes tonis, jo, pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas, ēka ir vairākas reizes pārkrāsota.

 

Sākotnējie  fasādes  apdares  dēļi  ir  demontēti  pilnībā  iepriekšējā  ēkas  fasādes atjaunošanas reizē, tāpēc nav iespējams veikt vēsturisko dēļu izpēti, lai noteiktu vēsturisko fasādes dēļu krāsu. Kā arī nav pieejamas senākas ēkas fotogrāfijas, kas radītu iespēju pārliecināties par senāku ēkas fasādes toni.

 

Fasādes apdares dēļu krāsa noteikta vizuāli, salīdzinot ar NCS sistēmas katalogu un 2009. gadā uzņemto fotogrāfiju. Toņa noteikšanā nav ievērtētas izmaiņas, kas notikušas gaismas,  vides  faktoru  un  virsējo  slāņu  iedarbības  rezultātā.  Tonim,  kas  piemeklēts maksimāli tuvu iepriekšējam fasādes krāsojumam, ir informatīvs raksturs.

 

Ņemot vērā iepriekšējo fasādes  toni,  tika  izveidota  jauna  krāsu  pase  fasādes vienkāršotajai  atjaunošanai.  Fasādei  tiek saglabāts tonis  no iepriekšējā toņa  krāsu gammas. Lai izceltu fasādes dekoratīvos elementus, tie tiek paredzēti gaiši pelēkā tonī.

 

Dekoratīvos elementus paredzēts izcelt arī ņemot vērā blakus esošo, atjaunoto ēkas fasādi, kurai tieši tā pat kā Mūrnieku ielas 14 plānotajai fasādei dominē tumšais fasādes tonis uz kura izcelti dekoratīvie ēkas elementi.

 

Dzīvojamās mājas Mūrnieku ielā 14 fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte izstrādāta, pamatojoties uz būvniecības ieceres ierosinātāju Mūrnieku ielas 14 dzīvokļu īpašnieku izdoto darba uzdevumu un saskaņā ar spēkā esošo „Būvniecības likumu’’ un Latvijas būvnormatīviem.

 

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija.

 • Projektētājs un autoruzraugs: SIA „ADO birojs”
 • Būvuzraugs: SIA „ARMOSTIL”
 • Būvuzņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Plio”
 • Projekta vadītājs: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

 

Projekta kopējās  izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, – 63 671,93 EUR, t.sk. PVN, no kurām Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums sastāda 19 839,28 EUR.