Informācijas tālrunis: 8900

Dzīvokļu īpašnieku ievērībai!

2017-02-20

Informējam, ka no šī gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas paredz:

  • dzīvokļa īpašnieka pienākumu rakstveidā  informēt mājas pārvaldnieku par īpašuma tiesību maiņu (piemēram, ja dzīvoklis tiek  pārdots, dāvināts, mantots u.tml.) un jaunajam dzīvokļa īpašniekam pārvaldniekam ir jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
  • dzīvokļa īpašniekam  pienākumu, atsavinot dzīvokļa īpašumu (piemēram, pārdodot), informēt dzīvokļa īpašuma ieguvēju (piemēram, pircēju) par tām savām kā dzīvokļa īpašnieka neizpildītajām saistībām, kuras attiecas uz dzīvokļa īpašuma lietošanu;
  • lai pieņemtu lēmumu par mājas kopīpašumā esošās daļas, t.sk. mājas teritorijas,  lietošanas kārtību vai ierobežojumiem (piemēram, automašīnu novietošana tikai ar atļaujām), nepieciešamas, lai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē par lēmuma pieņemšanu balsotu ¾ dzīvokļu īpašnieku  (iepriekš  bija jānobalso 100% visiem dzīvokļu īpašniekiem);
  • noteikts termiņš dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma iesniegšanai pārvaldniekam – lēmuma iesniegšana jāveic saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
  • ka vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par  lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu (tai skaitā attiecībā uz ūdensapgādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru tīklu, siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes apgādes iekārtu un ietaišu ierīkošanu, būvniecību vai pārvietošanu);
  • ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu segšanai, dzīvokļa īpašnieks, atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram, veic uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos naudas maksājumus uzkrājumu fondā obligāti  un citu pārvaldīšanas darbību veikšanai, pārvaldnieka atlīdzībai, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā. Pieņemot minēto lēmumu, dzīvokļu īpašnieku kopība izvērtē dokumentus, kas pamato attiecīgo darbību veikšanu vai to izmaksu efektivitāti. Minēto naudas maksājumu veikšanas un izmantošanas kārtību nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība.

Ar likuma grozījumu saturu aicinām iepazīties, apmeklējot www.likumi.lv.