Informācijas tālrunis: 8900

Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un ūdens patēriņa aprēķina kārtībā

2020-01-21

2019. gada 19. novembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (MK noteikumi Nr. 1013). Šo noteikumu regulējums attiecas uz dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Attiecīgi pakalpojumi šajās mājās tiek sniegti ar pārvaldnieka starpniecību un dzīvokļu īpašnieku kopība pati nav noteikusi kārtību, kā tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, kā arī viņiem piederošās kopīpašumā esošās mājas daļas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Šie grozījumi stājās spēkā 2019. gada 22. novembrī un paredz izmaiņas:

 • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu kārtībā;
 • ūdens patēriņu skaitītāju verifikācijas/nomaiņas prasībās;
 • ūdens patēriņu skaitītāju rādījumu iesniegšanā, ja dzīvokļa īpašnieks atrodas prombūtnē;
 • ūdens starpības aprēķinu kārtībā.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķina kārtību

Informāciju par deklarēto personu skaitu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) vienu reizi mēnesī (katra mēneša pirmajā datumā) aktualizē datus no Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes. Līdz šim aprēķini, kas saistīti ar pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinos iekļauto pozīciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu/izvešanu, tika veikti proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

Jaunie MK noteikumu Nr. 1013 grozījumi nosaka, ka maksa par atkritumu izvešanu aprēķina proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma. Taču, ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu. Ja ziņas par deklarēto personu ir anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu periodiem neveic.

Par ūdens skaitītāju verifikācijas/nomaiņas prasībām

Saspringtajā ikdienas gaitā varēja gadīties aizmirst, kad jānomaina vai jāverificē ūdens patēriņa skaitītāji (ŪPS). Taču 3 mēnešus pēc ŪPS verifikācijas termiņa beigām dzīvokļa īpašnieks varēja īpaši nesatraukties un izvēlēties uzņēmumu, kas veiks ŪPS nomaiņu vai verificēšanu, jo šo mēnešu laikā netika aprēķināta un piestādīta maksa par ūdens patēriņa starpību, ja dzīvokļa īpašnieks joprojām laicīgi iesniedza ŪPS rādījumus.

Jaunie grozījumi nosaka būtiskas izmaiņas – ŪPS jānomaina vai jāverificē līdz to verifikācijas termiņa beigām, vairs nav spēkā 3 mēnešu periods, kura laikā varēja mainīt vai verificēt ŪPS. Tas nozīmē, ja dzīvokļa īpašnieks nav nomainījis vai verificējis ŪPS līdz to verifikācijas termiņa beigām un laicīgi iesniedzis pārvaldniekam maiņas vai verifikācijas aktu un ŪPS sertifikātus, šim neapzinīgajam dzīvokļa īpašniekam tiks aprēķināta un piestādīta ūdens patēriņa starpība, kas aprēķināta pēc jaunajiem MK noteikumu Nr. 1013 19. punkta.

Vismaz trīs mēnešus pirms skaitītāja verificēšanas termiņa beigām dzīvojamās mājas pārvaldnieks paziņo dzīvokļa īpašniekam par nepieciešamību veikt ŪPS atkārtoto verificēšanu un, ja atkārtotā verificēšana nav veikta, vismaz vienu reizi mēneša laikā pēc skaitītāja verificēšanas termiņa beigām informē par to. Šī informācija ir iekļauta drukātajā rēķinā un vortāla www.e-parvaldnieks.lv sadaļā “Skaitītāju rādījumi”.

ŪPS uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošina dzīvokļa īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi citādāk. ŪPS pievienošanas vietas noplombēšanā RNP pārstāvja klātbūtne NETIEK pieprasīta.

Ūdens patēriņu skaitītāju rādījumu iesniegšana, ja dzīvokļa īpašnieks atrodas prombūtnē

Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmantoja neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevarēja iesniegt informāciju par ŪPS rādījumu, veikt ŪPS verificēšanu vai nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt attiecīgajā dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudi, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informēja pārvaldnieku. Ja dzīvokļa īpašnieks neinformēja par prombūtni, pārvaldnieks aprēķināja ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Jaunie MK noteikumu Nr. 1013 grozījumi nosaka, ka dzīvokļu īpašniekam vismaz nedēļu iepriekš jāinformē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā par savu prombūtni, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku. Ja dzīvokļa īpašnieks nav informējis pārvaldnieku par prombūtni, tad ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. Taču, ja dzīvokļa īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nav varējis paziņot par prombūtni vai ir miris un šajā laika periodā atsevišķo īpašumu neizmantoja neviena persona, pārvaldniekam ir pienākums veikt maksājumu pārrēķinu par ūdensapgādes pakalpojumu (un ar to saistīto maksājumu) par periodu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem. Dzīvokļa īpašnieks, kurš lūdz veikt pārrēķinu, pēc pārvaldnieka pieprasījuma nodrošina piekļuvi ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanai. Pārrēķinu var veikt, attiecīgi samazinot vai paaugstinot turpmākos maksājumus, kas, iespējams, ietekmēs visu dzīvojamo māju.

Par ūdens starpības aprēķina kārtību

Lai gan pārsvarā daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos ir uzstādīti individuālie skaitītāji, lai noteiktu, cik daudz ūdens katrā dzīvoklī patērēts un cik par to jāmaksā. Taču šo skaitītāju rādījumi mēdz nesakrist ar pakalpojuma sniedzēja uzstādītās mērierīces datiem pie ūdens ievada mājā, tādējādi rodas ūdens patēriņa starpība, ko apmaksā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Ūdens patēriņa starpības raksturīgākie cēloņi:

 • atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti rādījumi;
 • dzīvokļa īpašnieks uzrāda mazākus skatītāja rādījumus, nekā tie ir patiesībā, vai arī tos neiesniedz;
 • novecojusi dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma, kā dēļ var rasties ūdens zudumi, kā arī var aizsērēt ūdensapgādes sistēmas filtri un ietekmēt plūsmas uzskaites precizitāti;
 • mērierīču tehniska ietekmēšana;
 • neprecīzi un krasi atšķirīgi ūdens patēriņa skaitītāji.

Ja veidojās starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, līdz 2019. gada 21. novembrim tika veikts ūdens patēriņa starpības aprēķins atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam dzīvojamā mājā. Taču ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēroja, bet ūdens patēriņa starpību sadalīja atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem neapzinīgajiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

 • kuri neiesniedza informāciju par ŪPS rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
 • kuru atsevišķajos īpašumos ŪPS skaitītāji nebija uzstādīti;
 • kuri atkārtoti nebija ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
 • kuru dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudē tika konstatēts, ka ŪPS bija bojāti, tie nebija noplombēti, to plombējums bija bojāts vai tie nebija verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Jaunie MK noteikumu Nr. 1013 grozījumi nosaka, ka neapzinīgi dzīvokļu īpašnieki ir tādi, ja:

 • nav iesniegta informācija par ŪPS rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
 • nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ŪPS līdz verifikācijas termiņa beigām;
 • ŪPS uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā;
 • atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ŪPS pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
 • ŪPS pārbaudē konstatēts, ka ŪPS pievienošanas vieta nav noplombēta vai ŪPS, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība.

Ja dzīvojamā mājā ir vismaz viens šāds neapzinīgs dzīvokļa īpašnieks un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi par veidu, kā sadalīt un apmaksāt ūdens patēriņa starpību, tad apmaksājamā ūdens patēriņa starpība neapzinīgajam dzīvokļa īpašniekam nedrīkst pārsniegt ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam (3,04 m3 – 6,08 m3, atbilstoši dzīvokļa labierīcības pakāpei), kas noteikta  Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību”, un atlikusī ūdens patēriņa starpība daļa tiek sadalīta uz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ieskaitot neapzinīgo dzīvokļa īpašnieku.

Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas ir lielāka par 20%, pārvaldniekam ir pienākums divu mēnešu laikā noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot; ja pārvaldnieks šīs darbības nevar veikt divu mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus, norādot plānoto termiņu. Ja pārvaldnieka sagatavotie priekšlikumi nosaka, ka nepieciešamas vienotas prasības ŪPS vai cita kārtība to uzstādīšanai, nomaiņai un atkārtotās verificēšanas nodrošināšanai, bet dzīvokļu īpašnieku kopība sešu mēnešu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas par to nav lēmusi, tad lēmumu par šiem ūdens patēriņa starpības samazināšanas pasākumiem pieņem pārvaldnieks. Ja pārvaldnieks pieņem lēmumu par vienotām prasībām ŪPS un to uzstādīšanai un turpmāk uzņemas nodrošināt atsevišķajos īpašumos ŪPS uzstādīšanu, nomaiņu un atkārtoto verificēšanu, saskaņā ar kuru turpmāk veiks visiem dzīvokļu īpašniekiem kopīgi piederošu ūdens patēriņa skaitītāju iegādi, attiecīgās izmaksas pārvaldnieks ietver dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumos, par ko rakstiski informē katru dzīvokļa īpašnieku.

Vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki var mainīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas kārtību, ŪPS verifikācijas/nomaiņas prasības?

Dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, ir tiesīga atteikties no pārvaldnieka lēmuma, ar kuru noteikta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas kārtību, ŪPS verifikācijas/nomaiņas prasības, ja dzīvokļu īpašnieku kopība vienlaikus pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu vai par kārtību, kādā nosaka dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu un šī pakalpojuma sniegšanas kārtību. Un šos lēmumu var pieņemt 2 veidos, kuros 50% + 1 dzīvokļa īpašniekam jānobalso PAR:

 • dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē;
 • aptaujas veidā.

Plašāku informāciju, kādā dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums, atradīsi ŠEIT.

Toties vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 1013 var iepazīties ŠEIT.