Informācijas tālrunis: 8900

Par zemes nomas maksu decembra rēķinā

2022-12-15

Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”* nosaka, ka zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības ir pārveidotas par zemes lietošanas tiesībām uz likuma pamata, būves īpašniekam ir pienākums maksāt zemes īpašniekam likumisko lietošanas maksu 4% no zemes kadastrālās vērtības gadā un zemes lietošanas maksa ir jāmaksā par katru ceturksni uz priekšu.

 

Balstoties uz iepriekšminēto – 2022. gada decembra rēķinos zemes lietošanas maksas aprēķins iekļauts par 2022. gada decembri un 2023. gada janvāri, februāri un martu.

 

* 29.10.2021. stājās spēkā grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”, kuri ir piemērojami no 01.01.2022., gadījumos, kad starp pusēm (zemes īpašnieku un zemes lietotājiem) nav noslēgts zemes nomas līgums, bet attiecībā uz jau noslēgtajiem zemes nomas līgumiem un zemes nomas maksu, kas noteikta ar tiesas spriedumiem, grozījumi piemērojami tikai no 01.01.2023.