Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par izsoli! (papildināts)

2015-04-02

2015. gada 15. aprīlī A. Čaka ielā 42, Rīgā, 1. stāva konferenču zālē plkst. 15.00 notiks rakstiska izsole par Rīgas pilsētas nekustamā īpašuma Maskavas ielā 32, Rīgā, (būves kadastra apzīmējums 01000410115002) neapdzīvojamo telpu nomu:

 • Izsoles veids – rakstiska izsole ar augstāko nomas maksu.
 • Izsoles augšupejošais solis – 0.18 euro /m2.
 • Pretendentam pirms izsoles jāiemaksā izsoles dalības maksa 20 EUR (divdesmit euro) apmērā sludinājumā par nomas tiesību izsoli norādītajā Sabiedrības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina dalības maksas summas iemaksu Sabiedrības norēķinu kontā, oriģinālu Pretendentam jāiesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321
AS DNB banka
Konta Nr.LV83 RIKO 000 201 321 954 6
Maksājuma mērķis: dalības maksa par telpu nomas rakstisku izsoli Rīgā, Maskavas 32 (noliktava).

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegšanas termiņš par piedalīšanos rakstiskā izsolē līdz 2015.gada 15.aprīlim plkst.15.00 (ieskaitot).
Pieteikumus var iesniegt Komisijas sekretārei Zigrīdai Gorodņicinai (tel. 25484004), Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42:

 • personiski;
 • ar kurjera starpniecību;
 • nosūtot pa pastu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV- 1011;
 • Ar rakstiskas izsoles nomas telpām Rīgā, Maskavas ielā 32 visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Sandras Reitupes pa mobilo tālruni 27805131.

IZSOLES DOKUMENTI:

 1. PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ;
 2. NOMAS LĪGUMA PROJEKTS;
 3. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS SARAKSTS;
 4. IZSOLES NOLIKUMS.

PAPILDINĀTS!

Rīgas pilsētas nekustamā īpašuma Maskavas ielā 32, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000410115002) neapdzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti:

 • izsoles datums 16.04.2015.;
 • tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA „Al.River”;
 • nosolītā nomas maksa 0,18 €/m2, neskaitot PVN, mēnesī.