Informācijas tālrunis: 8900

Tiešie maksājumi

2014-09-11

2014. gada janvāra vidū spēkā stājās grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Šīs jaunās izmaiņas piešķir tiesības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem tieši attiecīgā pakalpojuma sniedzējam, nevis mājas pārvaldniekam.

Grozījumi paredz, ka ar pakalpojuma sniedzēju tieši varēs norēķināties par siltumenerģijas vai ēkas apkurei nepieciešamās dabasgāzes vai ūdens piegādi, kā arī par kanalizācijas, atkritumu izvešanas pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājai. Dzīvokļu īpašnieki par pakalpojumiem tāpat kā līdz šim varēs norēķināties arī ar mājas pārvaldnieka starpniecību.

Līdz š.g. 30. septembrim SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” veiks savu klientu – dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku, informēšanu par tiešo norēķinu (maksājumu) sistēmu, norādot:

 • kopējo parādu par katru dzīvokļu īpašumu mājai piegādāto pakalpojumu un atsevišķi — katra dzīvokļa īpašnieka parādu par katru pakalpojumu, noslēgtos parādu atmaksas grafikus, pakalpojuma sniedzējam pārskaitīto maksājumu apmēru un parādu pakalpojuma sniedzējam par laiku līdz paziņojuma sagatavošanas dienai;
 • informāciju par normatīvajos aktos noteikto dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumu pieņemt lēmumu par kārtību, kādā veicami turpmākie maksājumi par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu. Informācijā norāda šajā likumā paredzētos maksājumu veidus un kārtību, attiecīgā lēmuma pieņemšanas termiņu;
 • u.c. informāciju atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība lems “par” tiešo norēķinu sistēmas ieviešanu, rēķinus turpmāk sagatavos pakalpojuma sniedzējs tieši pakalpojuma saņēmējam – dzīvokļa īpašniekam bez pārvaldnieka starpniecības. Savukārt gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība lems “pret” vai nebūs lēmusi par labu tiešajiem norēķiniem, esošā norēķinu sistēma ar pārvaldnieku tiks saglabāta.

Pašreizējā situācija:

 • Pārvaldnieks katru mēnesi veic visu pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā AS „Rīgas siltums” un SIA „Rīgas ūdens”, sagatavoto rēķinu savlaicīgu apmaksu neatkarīgi no tā, vai visi dzīvokļu īpašnieki ir veikuši norēķinus noteiktajā termiņā.
 • Secīgi pakalpojumu sniedzēji nodrošina nepārtrauktu pakalpojumu piegādi RNP apsaimniekošanā esošai mājai, piemēram, apkure mājai tiek pieslēgta neatkarīgi no tā, vai mājā ir dzīvokļu īpašnieki, kas nav savlaicīgi samaksājuši rēķinu pārvaldniekam.
 • Pārvaldnieks veic mājai piegādāto pakalpojumu izmaksu aprēķinu atsevišķi katram dzīvokļa īpašniekam, sagatavojot vienu vienotu rēķinu, kurā iekļauti visi mājai nodrošinātie pakalpojumi.

Tiešo norēķinu kārtība:

 • Pakalpojumu sniedzēji sagatavo atsevišķus rēķinus par dzīvojamai mājai piegādāto pakalpojumu bez pārvaldnieka starpniecības;
 • Izmaksu aprēķins par mājai piegādāto pakalpojumu tiek veikts katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi;
 • Dzīvokļa īpašnieks katru mēnesi apmaksai saņem vairākus atsevišķus rēķinus, nevis vienu vienotu pārvaldnieka sagatavotu ikmēneša rēķinu. Par viena rēķina apmaksu – viena komisijas maksa, savukārt vairāku atsevišķu rēķinu apmaksai – vairākas komisijas maksas.

Jānorāda, ka pakalpojuma sniedzējs neatkarīgi no pakalpojumu apmaksas veida (tiešie norēķini vai ar pārvaldnieka starpniecību), nodrošina pakalpojumu piegādi dzīvojamajai mājai kopumā, nevis katram dzīvokļa īpašniekam individuāli. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs izvērtēt pakalpojuma nodrošināšanu noteiktai dzīvojamajai mājai, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku veiktajiem/neveiktajiem maksājumiem, t.i., gadījumā, ja dzīvojamajā mājā viens vai vairāki dzīvokļu īpašnieki neveic savlaicīgu rēķinu apmaksu, uzkrājot maksājumu parādu, pakalpojuma sniedzējs var lemt par pakalpojuma piegādes pārtraukšanu visai dzīvojamajai mājai kopumā!

Tiešo norēķinu papildus izmaksas:

Tiešo maksājumu sistēmas nodrošināšana pakalpojumu sniedzējiem var veidot papildus ikmēneša izdevumus pakalpojuma saņēmējam (dzīvokļa īpašniekam).

Ikmēneša rēķina apkalpošanas izmaksas (saskaņā ar pakalpojumu sniedzēju iesūtīto informāciju):

 • AS „Rīgas siltums” – 3,87 euro (ar PVN);
 • SIA „Rīgas ūdens” – 3,19 euro (ar PVN);
 • SIA „Clean-R” (atkritumu apsaimniekotājs) – 3,62 euro (ar PVN).

Par citu pakalpojumu sniedzēju noteiktajām izmaksām tiešo norēķinu sistēmas nodrošināšanai aicinām interesēties pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.

Informācija par tiešajiem norēķiniem apskatāma ŠEIT.